velikost textu

Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod
Název v angličtině:
Counseling and adult education in the framework of road traffic accidents
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Neusarová
Školitel:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Oponenti:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Id práce:
81484
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená dizertační práce seznamuje s aktuální tematikou osvěty a poradenství v rámci problematiky silničních dopravních nehod. Hlavním cílem práce je informovat, rozšířit celospolečenské, občanské povědomí o této problematice a téma zasadit do vědeckého oboru vzdělávání dospělých. Předložená dizertační práce klade důraz na význam osvětové činnosti, poradenství a občanské vzdělávání nejen jakožto na možnost uvedení do tématu, popisu rozebíraného jevu, příčin, důsledků, ale též jasně poukazuje na skutečnost, že právě osvětové působení, poradenství a další vzdělávání skýtá potenciál důsledky dopravní nehodovosti prakticky řešit. Práce obsahuje deset kapitol a je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Prvních osm kapitol představuje teoretické pozadí, téma je rozebráno z nejrůznějších oblastí zkoumání a teoretická část práce přináší též nové podněty z hlediska oborů andragogika a personální řízení. Závěrečné dvě kapitoly tvoří praktickou část práce. První z nich je kvalitativním šetřením se standardizovanými prvky, resp. výzkumem organizací zabývajících se tématem prevence, intervence a připravenosti na dopravní nehodovost. Vyústěním této kapitoly jsou návrhy kritérií kvality pořádání osvětových, vzdělávacích a dalších akcí, které organizace připravují pro odborníky i veřejnost. V desáté kapitole jsou uvedeny výsledky analýzy tří kazuistik lidí, jimž do života zasáhla dopravní nehoda, přičemž toto téma je vzhledem k jeho závažnosti přiblíženo i z osobního hlediska zúčastněných osob. V závěru jsou sumarizovány zásadní myšlenky a výstupy práce. Zároveň jsou popisované okolnosti rozvedeny do souvislostí a jednotného celku, přinášející návrhy a doporučení, které by mohly být pro organizace, společnost, jednotlivce i pro obor vzdělávání dospělých možnou inspirací. Přitom je poukázáno na fakt, že tyto závěry by měly být rozvedeny do konceptu celoživotního vzdělávání (učení).
Abstract v angličtině:
The submitted thesis introduces an actual theme of Adult Education and Counseling in the framework of Road Traffic Accidents. The main aim of the thesis is to inform and to extend a corporate, civic consciousness about this problem and to introduce it as a regular topic in Adult Education. Thereby, the thesis emphasizes the importance of Adult Education activities, Counseling and Civic Education, not only for outlining of the problem, its causes and consequences, but also to simply illustrate that just Adult and Further Education provides the potential for a practical solution to the consequences of road traffic accidents. The thesis consisting of ten chapters is divided into two parts: theoretical and practical. First part, contained of eight chapters, reveals a theoretical background of the theme, it examines the topic of road traffic accidents from many points of view and it also brings some new suggestions in terms of Adult Education and Personnel Management. The last two chapters present a practical part of the thesis. First of them is a qualitative research with standardized aspects, or a research of organizations engaged in road traffic accident prevention, intervention and readiness. In brief, the conclusions of the chapter bring some quality criteria propositions for arranging of educational, enlightenment and others campaigns, prepared by organizations for the professionals and public. Furthermore, an analysis of three casuistries of affected people by road traffic accidents has been written in the tenth chapter. Thus, the theme of traffic accidents is introduced also from personal point of view because of its importance and relevancy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Neusarová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Neusarová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Neusarová 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Neusarová 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 40 kB