velikost textu

Lalokové přenosy v chirurgii bazaliomů víček

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lalokové přenosy v chirurgii bazaliomů víček
Název v angličtině:
Flaps transmissions in surgeries of basal cell carcinomas of eye lids
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
Id práce:
81477
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cíl Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit vlastní soubor pacientů a pomocí analýzy sledovaných parametrů potvrdit efektivitu a možnosti místního lalokového posunu v řešení defektů vzniklých po excizích bazaliomů víček a periorbitální krajiny. Konkrétně v případě defektů, u kterých není možné pro rozsah použít prostou suturu rány. Cílem bylo porovnat výsledky operačních postupů provedených bud’ metodou místní otočné lalokové plastiky, nebo volné plastiky. Soubor a metodika Soubor tvořilo 133 pacientů s bazaliomem, který si vyžádal krytí defektu lalokovou plastikou. Ve 108 případech byl použit místní otočný lalok do defektu a ve 25 případech přenos tkáně do defektu volnou plastikou. Ve skupině otočných laloků byla v 6 případech transplantována současně i část tarzální ploténky chrupavkou z ušního boltce a u 2 pacientů byl použit operační postup multilalokových přesunů. Doba sledování u obou skupin byla 2 roky. Výsledky Procento recidiv do 2 let u excize s 2mm bezpečnostnim lemem bylo 5,3%. Pacienti s recidivou mají významně větší plochu excize (p = 0,01) i laloku (p = 0,004). Recidivy jsou statisticky významně častější u infiltrujícího 22,2% a bazoskvamozního 33,3% typu (p=0,01). Pacienti s bazaliomem vnitřního koutku jsou významně starší než pacienti s bazaliomem zevního koutku (p < 0,001) a periokulárně (p = 0,02). Z dotazníků je patrné, že naprostá většina pacientů byla s kosmetickým výsledkem obou operačních metod po 2 letech spokojena. Přesto esteticky příznivější se jeví použití otočného laloku. Závěr Na základě našich klinických zkušeností jsou oba použité operační postupy bezpečné a schopné účinně zakrýt defekt po excizi tumoru. Lem excize tumoru 2mm do zdravé tkáně potvrdil počtem recidiv svou relativní bezpečnost.
Abstract v angličtině:
Summary Flaps transmissions in surgeries of basal cell carcinomas of eye lids Purpose: The main target of the dissertation is to evaluate our own sample of patients, and by analysis of the monitored parameters confirm the effectiveness and possibilities of the local skin flaps advance in dealing with defects after excisions of basal cell carcinomas of the eyelids and periorbital area. Specifically, in the case of defects for which it is not possible to use a range of simple suture wounds. The aim was to compare the results of surgical procedures performed either by the local rotary flaps or free flaps. Methods: The sample consisted of 133 patients with basal cell carcinoma, which claimed covering defect by skin flaps. In 108 cases, local rotary flap in defect has been used and in 25 cases transfer of the tissue into the defect by free flap. In the group of rotary flaps was in 6 cases simultaneously transplanted part of the tarsal plate cartilage of the ear auricle and in 2 patients a surgical procedure multi flap movements was used. The follow up period in both groups was 2 years. Results: Rate of recurrence within 2 years for excision 2 mm safety rim was 5.3%. Patients with recurrence have a significantly larger surface excision (p = 0.01) and lobe (P = 0.004). Recurrences are significantly more frequent in the infiltrating 22.2% and 33.3% basal squamous type (p = 0.01). Patients with basal cell carcinoma of inner canthus are significantly older than patients with basal cell carcinoma of the external canthus (p <0.001) and periocular (p = 0.02). From the questionnaires it is apparent that the vast majority of patients are after 2 years satisfied with the cosmetic results of both surgical methods . Nevertheless aesthetically favorable appears use of a rotary skin flaps. Conclusion: Based on our clinical experience, both used operating procedures are safe and can effectively cover defect after excision of tumor. Rim 2 mm of tumor excision of healthy tissue confirmed with the number of recurrences its relative safety.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D. 4.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 79 kB