velikost textu

Stylistika ruského postmoderního románu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stylistika ruského postmoderního románu
Název v angličtině:
Stylistic of Russian post-modern novel
Typ:
Disertační práce
Autor:
Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Olga Uličná, CSc.
Oponenti:
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Id práce:
81428
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanská filologie (XSLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Abstrakt:
Předkládaná práce je věnována problematice stylu ruského postmoderního románu. Problém byl zkoumán na textu čtyř klíčových románů reprezentativních představitelů tohoto směru, jejichž vznik spadá do 90. let 20. století. • Vladimir Sorokin ( ), « » • Viktor Pelevin ( ), « » • Tatiana Tolstaja ( ), «» • Ljudmila Petruševskaja ( ), « » Jako metodologický základ byly použity postupy rozpracované funkční stylistikou, které jsou doplněny teorií konstruktivně-stylových vektorů V. G. Kostomarova. Cíl práce spočívá v co nejpodrobnějším popisu specifických stylotvorných rysů, příznačných pro text románu v postmoderní situaci. Východiskem bádání jsou stěžejní principy postmoderního textu, přičemž v první části jde o principy nekonstitutivní, v druhé pak konstitutivní. Každá z prvních čtyř kapitol je hloubkovou analýzou textu jednoho z románů, jenž je zkoumán z hlediska jednoho z následujících nekonstitutivních principů: dekonstrukce, simulacrum, rizoma, smrt autora. Realizace jednotlivých principů je detailně rozebrána na příkladě konkrétního textu a zastřešena srovnáním osobitého využití tohoto principu v jiných textech. Rozbor se týká obsahové i výrazové roviny, čímž zahrnuje: tématiku, syžet, kompozici, obraznost, tropy, a také fonetickou, morfologickou, lexikální, frazeologickou a syntaktickou vrstvu jazyka. Zvláštní pozornost je pak věnována struktuře textu. Pátá kapitola pojednává o triádě konstitutivních principů postmoderního textu, a sice dialogičnosti, intertextualitě a hře. Jejich fungování v rámci textu je prozkoumáno ve všech zmíněných románech. V závěru práce jsou shrnuty výsledky, jež vyplynuly z výstupů provedených analýz. Konkrétní stylistické tendence, odhalené v textech zkoumaných románů, jsou popsány v souvislostech se základními postmoderními principy. Rovněž jsou zaznamenány jisté obecně lingvostylistické tendence současného ruského jazyka, které se v textu ruského postmoderního románu projevily.
Abstract v angličtině:
This work is an analysis of style in the Russian postmodern novel, executed on the texts of the four key novels from the last decade of the 20th century. They are: • Vladimir Sorokin ( ), « » • Victor Pelevin ( ), « » • Tatiana Tolstaja ( ), «» • Ludmila Petrushevskaja ( ), « » The methodological base chosen is the one that serves in functional stylistics, complimented by the theory of ‘constructively styling vectors’ by V.G. Kostomarov. The aim of this work is a detailed description of specific stylistical tendencies that are characteristic to the text of a post modern novel. The analysis situates within with basic principles of postmodern text (it begins with non-constitutive and ends with constitutive principles). All four chapters in the first part present in-depth stylistical analysis of the text of one of the novels. This analysis is based on the terms of the mentioned above non-constitutive principles. (These principles are: deconstruction, simulacrum, rhizome, the death of the author). Meticulous realization of every principle is highlighted throughout the texts. There are also further examples of functional comparison of the same principle used in the other texts. Analysis is made of the content as well as of the expression of that content, using themes, plot, composition, build up of images and all tropes of the text. Also analysis works with phraseology as well as phonetic, morphological, lexical, and grammatical levels of the language. The emphasis is made on the structure of the text. The fifth chapter is about the trinity of the constitutive principles of the post modern text. They are the dialogical and inter textual nature of the language as well as ‘language games’; function of the latter is observed in text of all relevant novels. The finale summarizes the conclusions that were made from this analysis. It relates to concrete stylistical tendencies discovered in the texts of the novels analyzed; also tendencies in relation to the basic post modern principles, as well as fitting stylistical tendencies of a more general nature in the modern Russian language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Uličná, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. 302 kB