velikost textu

Operační léčba hlubokých popálenin kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátu autologních trombocytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Operační léčba hlubokých popálenin kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátu autologních trombocytů
Název v angličtině:
Surgical therapy of deep burns – dermoepidermal autotransplantation combined with local transplantation of autologous platelet concentrate
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Hana Klosová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Oponenti:
RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Id práce:
81419
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: Kauzální léčbou hlubokých popálenin je nekrektomie a kožní autotransplantace. V popáleninové medicíně jsou dlouhodobě hledány metody pro stimulaci hojení. Na základě příznivých výsledků klinických studií hojení ran pomocí destičkového koncentrátu v širokém spektru chirurgických oborů se jeho využití jeví slibným i v popáleninové medicíně. Tato oblast dosud nebyla dostatečně prozkoumána, ověření účinků destičkového koncentrátu v léčbě popálenin je velmi žádoucí. Cíle: 1. Analýza rychlosti a kvality hojení ploch transplantovaných dermoepidermálními kožními štěpy v kombinaci s lokální transplantací koncentrátu autologních krevních destiček (APC) a srovnání s hojením po prosté dermoepidermální autotransplantaci (DEATR). 2. sledování průběhu a vývoje následného jizvení a zjištění přítomnosti eventuální systémové odezvy organismu v souvislosti s lokální aplikací destičkového koncentrátu. Metody: U dvou skupin operovaných pacientů byla pooperačně sledována kvalita a rychlost hojení transplantovaných ploch a rozsah nepřihojení kožních štěpů. Hojení odběrových ploch bylo hodnoceno pro zjištění případného celkového působení lokálně aplikovaného APC. Klinické hodnocení jizvení bylo prováděno pomocí Vancouver Scar Scale (VSS) a objektivizováno kutometrickým měřením viskoelasticity jizev. Předoperačně i pooperačně byla pořizována digitální fotodokumentace. U pacientů léčených pomocí APC byla pro detekci případné systémové odezvy provedena vyšetření krevního obrazu, hemokoagulace, jaterních enzymů a CRP předoperačně, sedmý a čtrnáctý den po operaci. Pro verifikaci kvality APC byla provedena laboratorní analýza jeho vzorků. Pro verifikaci přítomnosti viabilních trombocytů a trombocytárních růstových faktorů PDGF a VEGF bylo provedeno histologické vyšetření vzorků dermoepidermálních autotransplantátů po aplikaci APC. Pooperačně byl prováděn laser dopplerometrický monitoring perfuze ploch transplantovaných v kombinaci s APC pro zmapování průběhu hojení v souvislosti s vývojem perfuze, detekci intenzity a časného ústupu zánětlivé fáze hojení, možnost predikce průběhu hojení a vývoje jizvení. Pro analýzu analgetického účinku koncentrátu byla pacienty hodnocena intenzita bolesti v oblasti transplantovaných ploch pomocí Vizuální analogové stupnice; tato byla následně objektivizována pomocí analýzy skutečně podaných analgetik. Výsledky: Léčba pomocí APC byla spojena s rychlejším a kvalitnějším hojením transplantovaných ploch, nekomplikovanému přihojování kožních štěpů odpovídal i vývoj hladin CRP a koncentrace leukocytů. Jizvy po léčbě pomocí APC jevily rychlejší dynamiku maturace, časnější přechod do fáze regrese jizvení a významně lepší kvalitu z hlediska pliability, výšky i celkového VSS. Pomocí kutometrie byl objektivně prokázán rychlejší návrat viskoelasticity jizev k hodnotám zdravé kůže než po léčbě prostou DEATR. Lokální aplikace APC nebyla spojena se systémovou odezvou v oblasti hemokoagulace ani s elevací hodnot jaterních enzymů, rovněž hojení odběrových ploch probíhalo srovnatelně u obou skupin pacientů; tyto skutečnosti svědčí pro pouze lokální účinky topicky aplikovaného destičkového koncentrátu. Závěr: Studie potvrdila účinnost APC na urychlení hojení transplantovaných ploch a méně komplikací hojení, zejména menší rozsah nepřihojení kožních štěpů. Rychlý a převážně nekomplikovaný průběh hojení u pacientů léčených pomocí APC korespondoval se signifikantně lepším průběhem jizvení. Laboratorně ani klinicky nebyla detekována systémová odezva po topické aplikaci APC. Klíčová slova: koncentrát autologních krevních destiček, dermoepidermální autotransplantace, rychlost a kvalita hojení, průběh jizvení, kutometrie, laser dopplerometrický monitoring perfuze, systémová odezva.
Abstract v angličtině:
Summary Surgical therapy of deep burns – dermoepidermal autotransplantation combined with local transplantation of the autologous platelet concentrate Introduction: Necrectomy followed by skin grafting is the only causal therapy of 3rd degree burns and non-healing deep-dermal burns. In burn medicine, effective methods for stimulation of healing of skin grafted and donor areas have been searched for a long time. Efficacy of the autologous platelet concentrate (APC) to improve wound healing was verified in clinical studies in many range surgical disciplines. Its use seems to be promising in burn medicine as well. Verification of the APC efficacy in burn treatment is highly desirable. Aims: 1. The analysis of speed and quality of healing process in skin grafted areas with topical transplantation of the APC compared to the healing following the skin grafting only. 2. The monitoring of changes and development of subsequent scarring, detection of potential systemic response in relation to the topical transplantation of the APC. Methods: The speed and quality of the healing in skin grafted areas and the extent of skin graft failure were monitored in two groups of patients post-operatively. The healing of donor areas was evaluated to determine the potential systemic effect of the topically applied APC. The clinical evaluation of scarring was performed by means of the Vancouver Scar Scale (VSS) and objectified by cutometrical measuring of the scar viscoelasticity. Digital photographs were taken pre- and post-operatively. The blood count, coagulation, liver enzymes and CRP were examined pre-operatively, on the 7th and 14th days after surgery with the aim to detect a possible systemic response in the patients treated with the APC. The laboratory analysis of the APC samples was performed in order to verify its quality. Samples of dermoepidermal skin autografts with the APC were histologically examined to confirm the presence of viable platelets and platelet growth factors PDGF and VEGF. The laser doppler monitoring of perfusion in areas with skin grafts and the APC was performed post-operatively in order to map the course of healing in relation to the development of perfusion, to detect the intensity and early decline of the inflammatory phase of healing and to assess the possibility of predicting the course of healing and scarring. The analgesic effect of the APC was self- evaluated by patients using the Visual Analogue Scale, which was subsequently objectified by analysis of the actually administered analgesic therapy. Results: The treatment with the APC was associated with improved quality and faster healing of skin grafted areas. The uncomplicated healing of skin grafts was reflected in the levels of CRP and leucocytes. Scars exhibited faster dynamics of maturation, earlier transition to the regression phase and a significantly improved quality in terms of pliability, height and the total VSS score. A more rapid return of scar viscoelasticity to the values of healthy skin was objectively demonstrated by means of cutometry. Local application of the APC was not associated with any systemic response in blood coagulation and liver enzymes and donor areas healed similarly in both groups of patients. These facts seem to indicate only a local effect of the topically applied APC. Conclusion: The study confirmed the efficacy of the APC in accelerating the healing of skin grafted areas and improving its quality, especially in terms of smaller range of skin graft failure. The fast and largely uncomplicated course of healing in patients treated with the APC corresponded with a significantly improved course of scarring. Any systemic response following the topical transplantation of the APC was not detected in the laboratory or clinically. Key words: autologous platelet concentrate, dermoepidermal autotransplantation, speed and quality of healing, course of scarring, cutometry, laser doppler perfusion monitoring, systemic response
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Hana Klosová, Ph.D. 8.98 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Hana Klosová, Ph.D. 1005 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Hana Klosová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Hana Klosová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Hana Klosová, Ph.D. 923 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 893 kB