velikost textu

Prognostické a prediktivní markery u nádorů hlavy a krku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prognostické a prediktivní markery u nádorů hlavy a krku
Název v angličtině:
Prognostic and predictive markers of the head and neck tumors
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Id práce:
81417
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prognostické a prediktivní markery u nádorů hlavy a krku Souhrn Úvod. Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC) je agresivní nádor s nepříznivou prognózou navzdory pokrokům v léčbě v posledních desetiletích. HNSCC se vyznačuje klinicko-patologickou a biologickou heterogenitu, což činí obtíže při klinickém rozhodování. Proto je nezbytné lépe porozumět jeho molekulární patobiologii. Cílem našich studií bylo analyzovat expresní profil a možnou prognostickou a prediktivní roli vybraných sérových matrixových metaloproteináz (MMP), tkáňových mikroRNA (miR) a proteinů p16, p53 a galektinu-3 s ohledem na lokalitu nádoru (orofarynx, hypofarynx a larynx) a na klinicko-patologické parametry. Materiál a metody. Byly provedeny 3 studie (1. studie: prospektivní, 46 pacientů, analýza předoperačních sérových hladin MMP-1, MMP-2 a MMP-9 multiplexovou metodou MAGPIX (Luminex, TX, USA); 2. studie: retrospektivní, 58 pacientů, imunohistochemická analýza p16, p53 a galektinu-3; 3. studie: retrospektivní: 51 pacientů, analýza let-7a, miR-21, miR-34a, miR-200c a miR-375 kvantitativní real-time PCR. Výsledky. Statisticky signifikantní rozdíl sérových hladin MMP mezi jednotlivými lokalitami karcinomů nebyl nalezen. Byla potvrzena statisticky významná korelace mezi p16 pozitivitou a orofaryngeálním karcinomem, MMP-1 a p16 pozitivitou, recidivou a kouřením. V porovnání s nenádorovou tkání byly v nádorech miR-21, miR-200c, miR-34a up- regulovány a miR-375 byla down-regulována. Signifikantní rozdíl hladin let-7a, miR-200c, miR-34a byl nalezen mezi karcinomy orofaryngu a laryngu (p<0,05). MiR-34a signifikantně korelovala s orofaryngem (p=0,0284) a p16 pozitivitou (p=0,0218) a tato up-regulace nebyla dosud popsána. Závěry. MMP-1,-2,-9 a deregulace miR-21, miR-200c a miR-375 mohou být považovány za faktory podílející se na patobiologii, progresi a šíření HNSCC, a to bez ohledu na místo nádoru. Exprese let-7a a miR-34a podporují hypotézu o rozdílné kancerogenezi HNSCC v závislosti na anatomické lokalitě.
Abstract v angličtině:
Summary Prognostic and predictive markers of the head and neck tumors Introduction. Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is aggressive tumor with unfavorable prognosis despite the improved therapy in the last decades. HNSCC with its clinicopathological and biological heterogeneity remains difficult to be clinically managed. Therefore, a better understanding its molecular pathobiology is required. The aim of our studies was to analyze the expression profile and possible prognostic and predictive role of selected matrix metalloproteinases (MMP), microRNAs (miR) and proteins p16, p53 and galectin-3 in HNSCC with respect to tumor location (oropharynx, larynx, hypopharynx) and clinicopathological parameters. Material and Methods. Three studies were performed (1. study: prospective, 46 patients, analysis of preoperative serum levels of MMP-1, MMP-2 and MMP-9 by multiplex method MAGPIX (Luminex, TX, USA); 2. study: retrospective, 58 patients, immunohistochemical analysis of p16, p53 and galectin-3; 3. study: retrospective, 51 patients, analysis of tissue let- 7a, miR-21, miR-34a, miR-200c, and miR-375 by real-time quantitative PCR method. Results. Statistically significant differences in serum levels of MMPs between cancers of different locations were not found. Significant correlations were confirmed between p16 positivity and oropharyngeal cancer, MMP1 and p16 positivity, and recurrence and smoking. Compared to non-neoplastic tissue, miR-21, miR-200c, miR-34a were up-regulated and miR- 375 was down-regulated in tumors of all sites. Significant differences of let-7a, miR-200c, miR-34a levels between oropharyngeal and laryngeal cancers were found (p<0.05). MiR-34a significantly correlated with oropharyngeal origin (p=0.0284) and p16 positivity (p=0.0218) and this upregulation has not been so far described. Conclusions. MMP-1,-2,-9 and deregulated miR-21, miR-200c, and miR-375 can be considered as factor regulating pathobiology, progression and spreading of HNSCC irrespective to tumor location. Let-7a and miR-34a expression support hypothesis on site-specific cancerogenesis in HNSCC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 627 kB