velikost textu

Záchovné operace aortální chlopně u pacientů s aortální regurgitací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záchovné operace aortální chlopně u pacientů s aortální regurgitací
Název v angličtině:
Aortic valve conserving surgery in patients with aortic regurgitation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Holubec, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Oponenti:
doc.MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.
Id práce:
81390
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN ÚVOD. V posledních dvou dekádách došlo, především u regurgitačních vad, k rozvoji záchovných operací neboli plastik srdečních chlopní. Záchovné operace aortální chlopně se rozvíjejí spíše v posledním desetiletí, zatímco výhoda plastik mitrální chlopně oproti náhradě je již delší dobu jednoznačně prokázána. Obecně platí, že záchovné operace s sebou nesou prokazatelné výhody plynoucí z absence rizik spojených s implantací umělé, ať mechanické či biologické chlopně. Nevýhodou záchovných operací srdečních chlopní, především té aortální, je jejich vyšší technická náročnost, riziko reziduální regurgitace a zejména riziko selhání plastiky s nutností následné reoperace. CÍL. Cílem práce je zpracování a vyhodnocení krátko- a střednědobých výsledků záchovných operací aortální chlopně u pacientů s aortální insuficiencí, zkoumání vlivu typu aortální chlopně (bikuspidní nebo trikuspidní) a typu záchovné operace (bez a s výkonem na aortálním kořeni) na krátko- a střednědobé výsledky se zaměřením na přežívání, reoperaci aortální chlopně a recidivu/progresi aortální insuficience. Dalším cílem je zhodnocení efektivity a pulzatility externí aortální anuloplastiky prstencem na malé podskupině pacientů pomocí kardio-CT. METODIKA. Od listopadu 2007 do října 2012 byla u 100 pacientů s aortální regurgitací provedena záchovná operace aortální chlopně (24 žen; medián věku 52 roků; rozmezí 23–77 let). Šedesát pacientů mělo bikuspidní aortální chlopeň a 82 pacientů mělo aortální regurgitaci (AR) > 2. Pacienti byli pravidelně sledováni v ambulanci kliniky, kde bylo provedeno klinické a transtorakální echokardiografické vyšetření. Doba sledování se pohybovala od 1 do 59 měsíců (kumulativní hodnota 220 paciento-roků; medián 25 měsíců). Sledování bylo kompletní ve 100 % případů. Pravděpodobnost doby do vzniku události (tzv. freedom-from-event) byla vypočtena Kaplan- Meierovou metodou a křivky doby do vzniku události byly porovnány pomocí log-rank testu. VYSLEDKY. U 33 pacientů (27/60 s bikuspidní a 6/40 s trikuspidní aortální chlopní) byla provedena izolovaná plastika aortální chlopně a výkon na kořeni aorty/ascendentní aortě byl proveden u 67 pacientů (33/60 s bikuspidní a 34/40 s trikuspidní chlopní). Náhrada kořene záchovnou operací aortální chlopně byla provedena u 41 pacientů (15/60 s bikuspidní a 26/40 s trikuspidní chlopní. Dodatečná stabilizace aortálního anulu (anuloplastika) byla nutná ve 48 případech (31/60 s bikuspidní a 17/40 s trikuspidní chlopní). Výkon na cípech chlopně byl nezbytný u 74 pacientů (53/60 s bikuspidní a 21/40 s trikuspidní chlopní). Třicetidenní mortalita byla 0% a během sledování zemřeli dva pacienti (4leté přežívání bylo 98 % a 4leté přežívání bez srdečního úmrtí 99 %). Z důvodu progrese AR bylo nutné u 8 pacientů provést reoperaci a u dalších 6 pacientů byla zjištěna AR > 2. V obou aspektech nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi pacienty s bikuspidní nebo trikuspidní chlopní (p = 0,456 a p = 0,866) a mezi pacienty bez výkonu nebo s výkonem na aortálním kořeni (p = 0,402 a p = 0,650). Během sledování se nevyskytl žádný případ krvácení, tromboembolické příhody či endokarditidy. ZÁVĚRY. Analýza krátko- a střednědobých výsledků u pacientů, kteří podstoupili záchovnou operaci aortální chlopně, neprokázala významné rozdíly ve srovnání s údaji publikovanými v soudobé literatuře. Při zaměření na typ aortální chlopně a na typ záchovné operace nebyly prokázány rozdíly v krátko- a střednědobých výsledcích záchovných operací aortální chlopně, zejména v přežívání, v reoperaci aortální chlopně a v recidivě aortální insuficience. Efektivita externí aortální anuloplastiky prstencem byla potvrzena průkazem redukce všech parametrů měřených pooperačně. Pulzatilita externího aortálního prstence však prokázána nebyla. Záchovné operace aortální chlopně jsou bezpečné a reprodukovatelné chirurgické postupy vykazující přijatelné krátko- a střednědobé výsledky.
Abstract v angličtině:
SUMMARY INTRODUCTION. In the last two decades, the vlave-conserving surgery of regurgitant heart valves has been evolving. The aortic valve-sparing operations have been developing rather over the last decade, despite the clear benefit of mitral valve repair has been shown. There is an indisputable advantage of valve-sparing operations attributed to the elimination of certain risks related to aortic valve replacement. Conversely, aortic valve repair is technically more demanding and there is a substantial risk of repair failure. AIM: The aim of this study is to analyze and assess short- and mid-term results of aortic valve-sparing operations in patients with aortic regurgitation, to examine the impact of aortic valve cuspidity (bicuspid or tricuspid) and different type of aortic repair (without and with root replacement) on the short- and mid-term results with regards to survival, reoperation and recurrence of aortic regurgitation (AR). Another aim is to assess the effectiveness and pulsatility of the external aortic ring annuloplasty in the patients´ subgroup using cardiac-CT. METHODS. One hundred patients with aortic regurgitation (24 females; median age 52 years; range 23–77 years) underwent aortic valve-sparing operation between November 2007 and October 2012. Sixty patients had bicuspid aortic valve and 82 patients demonstrated with AR > 2. All patients were followed in outpatient clinic with clinical assessment and transthoracic echocardiography (TTE). Follow-up ranged from 1 to 59 months (cumulative of 220 patient-years; median 25 months) and was complete in 100%. The probability of freedom from event was calculated according to the Kaplan-Meier method. Freedom-from-event curves were compared by log-rank test. RESULTS. In 33 patients (27/60 with bicuspid and 6/40 with tricuspid valve) isolated aortic valve repair was performed and replacement of aortic root/ascending aorta was performed in 67 patients (33/60 with bicuspid and 34/40 with tricuspid). Aortic valve-sparing root replacement was performed in 41 patients (15/60 with bicuspid and 26/40 with tricuspid valve). Additional aortic annulus stabilization (annuloplasty) was required in 48 cases (31/60 with bicuspid and 17/40 with tricuspid valve). Aortic cusp repair was necessary in 74 patients (53/60 with bicuspid and 21/40 with tricuspid valve). There was no 30-day mortality and 2 patients died during the follow-up (overall 4-year survival was 98% and freedom from cardiac death at 4 years was 99%). During the follow-up 8 patients underwent aortic valve-related reoperation due to progression of aortic regurgitation and another 6 patients showed AR > 2. In both aspects there was no statistically significant difference between patients with bicuspid or tricuspid valve (p = 0.456 and p = 0.866) and between patients without and with aortic root replacement (p = 0.402 and p = 0.650). There wase no significant bleeding, thromboembolic event or endocarditis during the follow-up. CONCLUSIONS. Short- and mid-term data analysis in patients undergoing aortic valve- sparing operations did not reveal significant differences compared to data published in literature. Concerning the valve cuspidity and the type of valve repair no significant differences in short- and mid-term results were found, especially with regards to survival, aortic valve-related reoperation and recurrent AR. The effectiveness of external ring annuloplasty was confirmed by reduction in all postoperatively measured parameters, however the pulsatility was not proved. Aortic valve-sparing operations are safe and reproducible surgical procedures presenting with acceptable short- and mid-term result.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Holubec, Ph.D. 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Holubec, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Holubec, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Holubec, Ph.D. 2.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc.MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 872 kB