text size

Možnosti optimalizace léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Možnosti optimalizace léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií
Titile (in english):
Optimizing treatment options for patients with chronic myeloid leukemia
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Supervisor:
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Opponents:
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Consultant:
MUDr. Jaroslava Voglová
Thesis Id:
81372
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
4th Department of Internal Medicine - Haematology (15-414)
Study programm:
Internal medicine (P5129)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/11/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Souhrn Úvod Pacienti s chronickou myeloidní leukemií (CML) jsou standardně léčeni imatinibem v dávce 400 mg/denně. Navzdory výborné léčebné efektivitě imatinibu 20 – 30 % pacientů je na tuto léčbu rezistentních. Na rozvoji rezistence se podílí mnoho mechanismů, především na molekulární úrovni (amplifikace a overexprese BCR/ABL1 genu, bodové mutace). Současně farmakokinetika imatinibu vykazuje velkou interindividuální variabilitu, která by mohla vést k selhání léčby. Cíle Primárním cílem bylo nalézt nové biologické parametry, které by objasnily případy nejasného selhání léčby imatinibem. V naší práci jsme analyzovali význam polymorfismů v sedmi genech, které se účastní metabolismu imatinibu: CYP3A5*3 (rs 776746), CYP3A4*1 (rs 2740574), CYP2C9*3 (rs 1057910), SLCO1 (rs 683369), ABCB1 (rs 1045642, rs 1128503), ABCG2 (rs 2231142) a v genu ABCC2 (rs 717620). Hodnotili jsme jejich význam k dosažení optimálních léčebných odpovědí a vliv na plazmatickou hladinu imatinibu. Naším sekundárním cílem bylo prokázat, zda standardně užívaná dávka imatinibu 400 mg vede u pacientů k dosažení optimální léčebné odpovědi a zda navozuje dostatečnou plazmatickou hladinu imatinibu. Metodika a výsledky Do našeho hodnocení bylo zahrnuto 112 pacientů s CML. Soubor tvoří 53 mužů (47 %) a 59 žen (53 %) s mediánem věku v době diagnózy 56 let (rozpětí 19 - 84 let). Medián doby sledování v souboru je 92 měsíců (M) (rozpětí 29 – 230 M). Stanovení plazmatické hladiny imatinibu bylo provedeno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie a analýza je validována na detekční limit 10 ng/ml. Odběr periferní krve u nemocných byl proveden 24+- 2 hodiny před další dávkou imatinibu. Detekce jednonukleotidových polymorfismů byla provedena pomocí alelické diskriminační PCR v reálném čase s použitím duálně značených hydrolyzačích TaqMan sond. Pro detekci byly použity komerční genotypizační eseje a komerční Master mix, který obsahoval potřebné složky pro PCR reakci. Hodnocení léčebných odpovědí bylo u nemocných provedeno na základě ELN (European Leukemia Net) kritérií z roku 2013. Závěry Neprokázali jsme u žádného z osmi polymorfismů v genech CYP3A5*3, CYP3A4*1, CYP2C9*3, SLC22A1, ABCB1, ABCG2 či ABCC2 vliv na dosaženou plazmatickou hladinu imatinibu. Při hodnocení významu na dosažení léčebné odpovědi byl prokázán trend významu polymorfismu CYP3A5*3 na dosažení CCyR (kompletní cytogenetická odpověď) v 6. měsíci léčby (p = 0,06), současně genotyp CC oproti ostatním genotypům (TC/TT) vykazoval vyšší počet optimálních odpovědí (p = 0,06). Současně byl prokázán vliv polymorfismu CYP3A5*3 na dosažení CCyR ve 12. měsíci léčby (p = 0,01). Dále byl prokázán naznačený trend vlivu ABCG2 polymorfismu na dosažení MMR (velká molekulární odpověď) ve 12. měsíci léčby, včetně výhody genotypu GG oproti TG/TT (p = 0,06). U polymorfismů v genech CYP2C9*3, CYP3A4, SLC22A1, ABCB1 nebyl u pacientů prokázán žádný vliv na dosažení optimální léčebné odpovědi. Klíčová slova: chronická myeloidní leukemie, imatinib, léčba, polymorfismus
Abstract:
Summary Introduction Patients with chronic myeloid leukemia (CML) are usually treated with imatinib 400 mg/day. Despite excellent therapeutic response to imatinib, 20 - 30 % patients are resistant to this treatment. Several molecular mechanisms leading to imatinib resistance have been proposed (amplification and overexpression of the BCR/ABL1 gene, point mutations). It has been suggested that one of the reasons for the varied response to imatinib may be due to inter- individual differences in imatinib metabolism. Objective The primary goal was to find new biological parameters which could clarify the cases of unexplained imatinib failure. In our study we analyzed the influence of polymorphism in seven genes linked to the pharmakokinetics of imatinib: CYP3A5*3 (rs 776746), CYP3A4*1 (rs 2740574), CYP2C9*3 (rs 1057910), SLCO1 (rs 683369), ABCB1 (rs1045642, rs 1128503), ABCG2 (rs 2231142) and ABCC2 (rs 717620). We evaluated the association of these polymorphisms in optimal response and plasma levels of imatinib. The secondary objective was to evaluate whether the standard dose of imatinib 400 mg/daily leads to achieving optimal therapeutic response and whether this dose induces a sufficient plasma levels of imatinib. Methods and results We analyzed 112 patients with CML. Our cohort included 53 men (47 %) and 59 women (53 %) with a median age at diagnosis of 56 years (range 19-84 years). Median follow-up was 92 months (M) (range 29 to 230 M). Determination of plasma levels of imatinib was performed by high performance liquid chromatography analysis validated with a detection limit of 10 ng / ml. Peripheral blood samples of patients were performed 24 +- 2 hours before the next dose of imatinib. Detection of single nucleotide polymorphisms was performed using allele discriminating real-time PCR using dual labeled TaqMan probes hydrolyzation. Commercial genotyping assay and commercial master mix which contained the necessary components for PCR reaction was used for detection. Evaluation of treatment response in patients was made according to ELN (European Leukemia Net) guidelines from 2013. Conclusions We found no impact of any of the eight analyzed polymorphisms in genes CYP3A5*3, CYP3A4*1, CYP2C9*3, SLC22A1, ABCB1, ABCG2 and ABCC2 on the plasma levels of imatinib. Regarding the secondary objective of our study, a trend towards higher CCyR (complete cytogenetic response) rate at 6 months in patients with polymorphism CYP3A5*3 (p = 0.06) was observed, in addition genotype CC with other genotypes (TC/TT) showed a higher rate of optimal response (p = 0.06). CYP3A5*3 polymorphism was associated with higher CCyR rate at 12 months of treatment (p = 0.01). ABCG2 polymorphism had mild impact on achieving MMR (major molecular response) at 12 months treatment, including benefits of GG genotype compared with TG/TT (p = 0.06). Polymorphisms in genes CYP2C9*3, CYP3A4*1, SLC22A1, ABCB1 have shown no impact on the optimal therapeutic response. Keywords: chronic myeloid leukemia, imatinib, treatment, polymorphism
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 4.37 MB
Download Abstract in czech MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 274 kB
Download Abstract in english MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 213 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 1.06 MB
Download Opponent's review doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. 695 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. 149 kB
Download Defence's report 800 kB