velikost textu

Poruchy příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a bulimii.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poruchy příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a bulimii.
Název v angličtině:
Eating disorders focused on anorexia and bulimia nervosa.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alžběta Zinková
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Oponent:
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Id práce:
81365
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální anorexie (anorexia nervosa), mentální bulimie (bulimia nervosa), poruchy příjmu potravy, hladovění, zvracení
Klíčová slova v angličtině:
anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders, starvation, vomit
Abstrakt:
Práce se zabývá poruchami příjmu potravy. Snaží se podat co nejucelenější přehled o dvou majoritních poruchách příjmu potravy, a to o mentální anorexii a mentální bulimii. Obě tyto nemoci mají mnoho společného, ale i některá svá specifika, na která v práci upozorňuji. Tato práce je koncipována tak, aby v prvních kapitolách čtenáře seznámila s jednotlivými poruchami příjmu potravy podle mezinárodních diagnostických kritérií. Dále je zde nastíněna historie, epidemiologie a etiologie a patogeneze jednotlivých poruch. Další kapitoly jsou věnovány anorexii i bulimii. Pojednávají o predispozicích poruch příjmu potravy a jsou v nich zahrnuty psychologické i biologické faktory a dále zdravotní rizika, která mohou nastat při dlouhodobém hladovění i při kompenzačním chování u bulimických pacientů. V poslední rešeršní kapitole jsou stručně popsány různé druhy léčby, které se ve své většině opírají o poznatky z psychologie.
Abstract v angličtině:
The study deals with eating disorders. It tries to bring the most comprehensive overview of the two majority eating disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa, respectively. Both diseases have a lot in common, but also some of its specifics which are pointed out in the study. The study is conceived to make the reader in the early chapters acquainted with the various eating disorders according to international diagnostic criteria. Then there is a brief history, epidemiology and etiology and pathogenesis of particular disorders. Other chapters are devoted to anorexia and bulimia. They deal with the predisposition to eating disorders and they include psychological and biological factors and also health risks that may occur during prolonged starvation and at compensatory behaviour in bulimic patients. The final chapter briefly describes the different types of treatment that in most cases are based on knowledge of psychology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Zinková 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Zinková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Zinková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB