velikost textu

Experimentální studium rozpouštění popílku z metalurgie Cu v tropické půdě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimentální studium rozpouštění popílku z metalurgie Cu v tropické půdě
Název v angličtině:
Experimental investigation of copper smelter fly ash dissolution in a tropical soil
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Petráňová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Id práce:
81337
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Pomocí laboratorního nádobového experimentu byla zjišťována časová závislost uvolňování kontaminantů z antropogenních popílků z metalurgie Cu do půdních roztoků a půdy. V experimentu byly použity popílky pocházející ze dvou různých Cu hutí v oblastech Mufulira a Chambishi (Copperbelt, Zambie). Experimentální sáčky s popílkem o navážce 0,5 g byly vloženy do 200 g lateritické půdy a zavlažovány deionizovanou vodou. Půda byla po celou dobu experimentu udržována při 80 % nasycení vodou. Pomocí lysimetrů zn. Rhizon bylo v časovém intervalu 504 h provedeno celkem 10 odběrů půdních roztoků, které byly následně analyzovány. Na základě výsledků byly v půdních roztocích určeny hlavními kontaminanty prvky Co, Cu a Zn. Časová závislost uvolňování Co a Cu do půdních roztoků C (půdní roztoky s popílkem z Chambishi) i M (půdní roztoky s popílkem z Mufuliry) vykazovala stejný trend, kdy koncentrace těchto prvků dosáhly v půdních vodách své maximální hodnoty během prvních 48 a 216 h a poté mírně klesaly až do konce experimentu. Koncentrace Zn v půdních vodách C a M rostla během prvních 24 a 144 h a poté začala klesat. Olovo se do půdních vod příliš neuvolňovalo, docházelo zřejmě k vazbě na půdní částice. Spolu s kovy se do půdních vod uvolňovalo i značné množství SO42-, které mělo významný vliv na speciaci kontaminantů a tvorbu sulfátových komplexů. Úbytek popílku po experimentu se pro oba popílky lišil, pro popílek z Mufuliry činil úbytek 35,6 %, jelikož došlo k rozpuštění hlavní primární fáze chalkantitu, z popílku z Chambishi se rozpustilo pouhých 8 %. Přestože byly koncentrace Co a Zn v popílku z Chambishi vyšší než v popílku z Mufuliry, k nejvýraznějšímu uvolňování těchto prvků docházelo do půdních roztoků M z půdy s popílkem z Mufuliry. Hlavním mechanismem řídícím uvolňování Co, Cu a Zn do půdních roztoků bylo pH, jehož nejnižší hodnoty byly naměřeny právě v půdních roztocích M.
Abstract v angličtině:
SUMMARY In a laboratory pot experiment we investigated a time-dependent release of contaminants from smelter dusts into the soil water and soil. In the experiment we used smelter dusts from two different Cu smelters located in Copperbelt in Zambia (Mufulira and Chambishi). Experimental bags with 0.5 g of dust were placed into pots with 200 g of uncontaminated tropical soil (oxisol) and studied in a time frame of 504 h. Pots were irrigated by deionised water and maintained at the 80 % water holding capacity (WHC). Ten samplings of pore water were performed using the Rhizon pore water samplers. In soil waters, the major released contaminants were Cu, Co and Zn. Concentrations of Cu and Co in soil waters C (from soil with the dust from Chambishi) and M (from soil with the dust from Mufulira) increased during first 48 and 216 h, while concentration of Zn reached highest value in soil waters C and M in 24 and 144 h. This trend has not been observed for Pb, which was released in small amounts and obviously bound to soil constituents. Together with metals, sulfates were highly released into soil waters and affected the speciation of metals (formation of sulfate complexes). Compared to mass loss of the dust from Chambishi with low value (8%), the mass loss of dust from Mufulira after pot experiment were significantly higher (35,6 %), due to the dissolution of major primary phase, chalkantite. Despite higher bulk concentrations of Co, Cu and Zn in dust from Chambishi, the release these contaminants into the soil water was higher for experiment M. This fact indicates that major mechanism influencing the release and subsequent mobility of Co, Cu and Zn from the smelter dust in soils was the pH.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Petráňová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Petráňová 68 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Petráňová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Petráňová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. 2.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 355 kB