velikost textu

Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku
Název v angličtině:
Geographical Characteristic of Industry in the Mladá Boleslav Region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Šturmová
Vedoucí:
RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.
Id práce:
81286
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Klíčová slova v angličtině:
transformation of the industry, the Mladá Boleslav region, FDI, brownfields, greenfields
Abstrakt:
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat nejvýznamnější geografické dopady transformace průmyslu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav po roce 1989. Mladoboleslavsko je jeden z mála přirozeně vzniklých a vyvíjejících se průmyslových klastrů v Česku se specifickou velikostní i odvětvovou strukturou hospodářství (superdominance Škoda Auto) a masivním přílivem PZI. V Mladé Boleslavi neměla restrukturalizace průmyslu příliš velké dopady na fyzickou ani funkční strukturu města. Dominantními funkcemi města zůstaly funkce obytná a průmyslová, případně obslužná. V mikroregionální měřítku došlo díky rostoucí životní úrovni k rozsáhlé rezidenční suburbanizaci. Nejvýznamnější změnou geografické struktury města Mladá Boleslav byla výstavba nových průmyslových zón na periferiích města a v katastru přiléhajících obcí a s tím spojená modernizace technické infrastruktury a nárůst silniční dopravy. Mladá Boleslav v průběhu více než dvacetileté transformace průmyslu po roce 1989 nejen zachovala, ale dále posílila výraznou funkční specializaci na automobilový průmysl. Klíčová slova: transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Abstract v angličtině:
The aim of the presented thesis is to map the most significant impal of the geographical transformation of industry in the administrative district of a municipality with extended powers Mladá Boleslav after 1989. The Mladá Boleslav region is one of the few naturely originated and developed industrial clusters in the Czech Republic with a specific size and sectoral structure of economy (super-dominance of Škoda Auto) and a massive influx of FDI. The restructuring of the industry in Mladá Boleslav did not have much impact on the physical or functional structure of the city. The residential, industrial and eventually service functions of the city remain dominant. In the microregional scale the increasing living standards have made possible a large residential suburbanisation. The most significant change in the geographical structure of Mlada Boleslav was the construction of new industrial zones on the outskirts of the city and on the adjacent communities and the associated technical infrastructure modernization and growth of road transportation. Mlada Boleslav in the course of more than twenty years of industry transformation after 1989 not only maintained but also strengthened the distinct functional specialization in the automotive industry. Keywords: transformation of the industry, the Mladá Boleslav region, FDI, brownfields, greenfields
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Šturmová 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Šturmová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Šturmová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 80 kB