velikost textu

Genetická variabilita ohrožených želv Orlitia borneensis chovaných v evropských zoologických zahradách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetická variabilita ohrožených želv Orlitia borneensis chovaných v evropských zoologických zahradách
Název v angličtině:
Genetic variability in a population of endangered turtle Orlitia borneensis kept in European zoos
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Somerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Id práce:
81243
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orlitia borneensis
Klíčová slova v angličtině:
Orlitia borneensis
Abstrakt:
Abstrakt Orlitia borneensis, jinak také nazývána Malajská obří želva, je velmi málo prozkoumaný druh želvy, jehož populace se v přírodě rapidně zmenšují. Většina zvířat chovaných v evropských zoologických zahradách a také v záchranných chovech pochází z konfiskátů, proto je místo původu a taxonomický status u těchto zvířat neznámý. Tato studie je zaměřena na posouzení genetické variability zakladatelských jedinců z této populace. Byl sekvenován mitochondriální úsek pro gen cytochrom b a bylo nalezeno 23 haplotypů. Maximální sekvenční divergence byla menší než 1,5% a fylogenetická struktura získaných haplotypů byla jen špatně podpořena. Blízká genetická příbuznost vzorkovaných želv byla potvrzena analýzou sekvencí jaderného genu R35. Není tedy důvod k rozdělení zkoumané populace O. borneensis na více konzervačních jednotek.
Abstract v angličtině:
Abstract Malaysian Giant Turtle (Orlitia borneensis) in poorly known turtle with rapidly descending numbers in nature. Most animals of this species kept in European zoos and included in captive breeding program are confiscates of illegal trade and their locality of origin and taxonomic status are unknown. This study was aimed to assess genetic variation in founders of this population. We sequenced genes for the mitochondrial cytochrome b and found 23 haplotypes. The maximum sequence divergence was less than 1.5% and the phylogenetic structure of the haplotypes was only poorly supported. A close genetic similarity among sampled turtles was further confirmed by a sequencing of the nuclear R35 gene. Thus, the examined population of O. borneensis may be further treated as a single conservation unit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Somerová 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Somerová 23.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Somerová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Somerová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB
Stáhnout Errata Mgr. Barbora Somerová 128 kB