velikost textu

VLIV REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE NA DOPRAVU A JEHO REGULACE ÚZEMNÍMI PLÁNY VE VÝCHODNÍM ZÁZEMÍ PRAHY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
VLIV REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE NA DOPRAVU A JEHO REGULACE ÚZEMNÍMI PLÁNY VE VÝCHODNÍM ZÁZEMÍ PRAHY
Název v angličtině:
THE EFFECT OF RESIDENTIAL SUBURBANIZATION ON TRANSPORT AND ITS REGULATION THROUGH SPATIAL PLANS IN PRAGUE´S EASTERN HINTERLAND
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Roman Sagač
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Košík
Id práce:
81235
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
územní plány, suburbanizace, intenzita dopravy, koordinace rozvoje
Klíčová slova v angličtině:
spatial plans, suburbanization, traffic intensity, coordination of development
Abstrakt:
Abstrakt Jedním z nejčastěji zmiňovaných negativních efektů suburbanizace je vliv na dopravu. Noví obyvatelé zázemí dojíždí každý den do centra městského regionu za prací, popř. i službami. Na rozdíl od původních obyvatel využívají ve větší míře jako dopravní prostředek osobní automobil. To způsobuje vysoké dopravní zatížení na silnicích (zejména radiálního směru), které na to nebyly projektovány. Zřetelným následkem jsou časté dopravní zácpy během dopravních špiček. Tento problém je možné řešit různými opatřeními. Práce se zaměřuje pouze na jednu skupinu opatření, a to nástroje územního plánování. V kontextu Prahy, kde se v uplynulých 20 letech extrémně rozvíjí suburbánní výstavba, je problém a jeho řešení ještě složitější. Tlak na využití území v zázemí města je vyšší než v Západní Evropě, kde proces suburbanizace probíhal pozvolna delší dobu. Územní plánování navíc bylo dotčeno změnami veřejné správy (vznik krajů), které se dotkly i jeho nástrojů. Práce proto modeluje vliv rezidenční suburbanizace na dopravu a prověřuje, zda jsou nástroje na jeho regulaci dostatečné nebo hrozí, že se doprava změní v bariéru rozvoje. Na základě zjednodušeného modelu dopravy je odhadnuto, jak vysoký podíl měla dojížďka nových obyvatel zájmového území ve východním zázemí Prahy na zvýšení intenzit dopravy se započtením dopravy uvnitř území a dopravy tranzitní. Práce je zaměřena na sledování dopravní zátěže na silnici I/2 a hodnotí nárůst dopravní zátěže jako příčinu kongescí na hranicích Prahy. Územní plány obcí v metropolitním zázemí ovšem tyto jevy nereflektují a na příští desetiletí navrhují zhruba čtyřnásobný nárůst počtu obyvatel než tomu bylo v období 1990–2005 a to bez ohledu na potenciální kapacity dopravních sítí. To je v rozporu s návrhy územního plánu na regionální úrovni, který upozorňuje, že na takový nárůst není dopravní síť připravena. Územní plán na regionální úrovni ovšem nemůže omezovat jednotlivé záměry v územních plánech obcí a není schopen zajistit koordinaci s výstavbou nové dopravní infrastruktury. V případě Prahy navíc nevyhovuje ani rozsah řešeného území s ohledem na administrativní hranice. Řešením by proto bylo zřízení nového dokumentu, který by z důvodu nevyhovující dopravní situace mohl dočasně regulovat rozvoj v zázemí města. Dokument by rozsahem řešeného území na rozdíl od současných nástrojů územního plánování odpovídal řádu problému.
Abstract v angličtině:
Abstract One of the most frequently mentioned negative effects of suburbanisation is the effect on traffic. New suburb residents daily commute to the centre of the urban region to work and to access services. Unlike the original residents, they use cars more extensively as a means of transport. This causes high traffic volume on roads (especially those which are radially oriented), which were not designed for it. As a consequence, traffic congestion during peak hours occurs regularly. This problem can be solved through a variety of measures. This thesis focuses only on one group of measures – tools of spatial planning. In the case of Prague, suburban housing has developed extremely quickly over the last 20 years. As a result, the problem and its solution are even more difficult. Pressure on land use in the city’s hinterland is greater than in Western Europe, where the suburbanization process took place gradually. Moreover, spatial planning tools were affected by changes in public administration (formation of regions). The thesis models the impact of residential suburbanization on traffic. It then examines whether spatial planning tools are sufficient to control that impact or if there is a threat that traffic should become a barrier to development. Prague’s hinterland has experienced increases in traffic volume, involving transit, local transport and commuting. Using a simplified model of commuting, the portion of new residents in increased traffic volumes is estimated. During the period from 1990 to 2005, it was only about 10 to 40%. The thesis focuses on monitoring traffic on the I/2 highway and evaluating the traffic increase as a cause of congestion along the borders of Prague. Spatial plans of suburban municipalities surrounding the metropolis do not reflect that phenomena and project a fourfold increase of population, over the next decade, in comparison with the increase between 1990 and 2005, with no regard for road capacity. This is in contrary to the spatial plan at the regional level (UP VUC or ZUR), which alerts that transport network is prepared to absorb such an increase. The UP VUC, however, cannot restrict individual projects in local community plans and is not able to ensure coordination with the construction of new transport infrastructure. In the case of Prague, another problem arises - the administrative boundaries of city. One solution would, therefore, be the establishment of a new document. That document would have the competence to temporarily regulate the construction of new houses, shopping centres or manufacturing facilities in areas plagued by congestion and other traffic problems. Such a document could also address a range of problems (commuting).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Sagač 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Sagač 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Sagač 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Košík 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB