velikost textu

Testování vybraných metod ke zpřesnění stratigrafie králodvorského souvrství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování vybraných metod ke zpřesnění stratigrafie králodvorského souvrství
Název v angličtině:
Tests of selected methods leading to precise stratigraphy of the Králův Dvůr Formation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jarmila Bartošová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Dr. Jiří Frýda
Id práce:
81077
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemostratigrafie C, magnetická susceptibilita hornin, ordovik, králodvorské souvrství, pražská pánev
Klíčová slova v angličtině:
chemostratigraphy, rock magnetic susceptibility, ordovician, Králův Dvůr formation, Prague basin
Abstrakt:
Modelová studie o možnostech zpřesnění stratigrafie králodvorského souvrství byla provedena na vrtném jádru z lokality Ořech. Jako kontrolní profil byl využit přirozený odkryv na lokalitě Levín. Oba profily byly detailně sedimentologicky zdokumentovány. Pro přesnější popis a určení hornin bylo použito mikroskopického studia výbrusů. Pro detailní stratigrafickou analýzu byla použita chemostratigrafická metoda, založená na měření poměru těžkého a lehkého izotopu 13 C/ 12 C (?13C) a měření obsahu celkového organického uhlíku TOC, a dále bylo použito měření magnetické susceptibility hornin. Pro měření magnetické susceptibility horniny byly vzorky odebrány v?kroku 0,5 m. Měření poměrů uhlíku a TOC bylo provedeno v?nenavětralých 80 m mocnosti vrtného jádra Ořech po 2 m. Výsledky chemostratigrafického měření ukázala, že lokalita Ořech zastupuje spodní a střední část králodvorského souvrství a že celá studovaná mocnost (80 m) spadá do jedné pozitivní výchylky ?13C. Tato výchylka je interpretována jako svrchnokatianská. Tento fakt dokládá, že sedimentace králodvorského souvrství probíhala velmi rychle. Identifikace a interpretace výchylky umožňují přesnou korelaci vrstevního sledu králodvorského souvrství s?ostatními oblastmi . Detailní stratigrafické rozdělení souvrství v?regionálním měřítku je založeno na nehomogenitách, které byly způsobeny rozdílným přínosem materiálu do pánve. Tyto rozdíly v?přínosu materiálu se projeví na křivce magnetické susceptibility hornin a dokumentují přítomnost nebo naopak nepřítomnost Fe minerálů v?pánvi. Křivky magnetické susceptibility hornin z?obou profilů posloužily k?jejich vzájemné korelaci. Ve výsledku měření magnetické susceptibility hornin umožnilo detailnější stratigrafické rozdělení v?regionálním měřítku. Kombinace zmíněných metod tedy umožnila jemnější stratigrafické dělení králodvorského souvrství než biostratigrafie a zároveň přesnější meziregionální korelaci.
Abstract v angličtině:
A model study about the precise stratigraphy of the Kralodvorian Formation was made on the drill core from Ořech near Prague. The exposure at Levín was used as a reference section. Both sections were sedimentologicaly studied and described in detail. The study of thin sections was a supplemented for exact description of the rocks and lithotypes. Chemostratigraphic methods (?13C and TOC) and method of the rock magnetic susceptibility were used for detailed stratigraphic analyse. All the mentioned methods of both sections. Samples for the measurements of the magnetic susceptibility were taken by 0.5 m of thickness. The measurement of ?13C and TOC was taken from the non-wheathered 80 m of the drill core Ořech and from the upper 20 m Králův Dvůr Formation at Levín profile by 2 m. The available data show that Ořech represents low and middle part of the Kralodvorian strata and that all studied thickness (80 m) belongs to only positive excursion of ?13C. This excursion is interpreted to be the upper Katian. It gives an evidence that sedimentation of the Kralův Dvůr Formation was very fast. Identification and interpretation of this excursion makes possible the accurate interregional corelation of the strata. A precise regional stratigraphic subdivision is based on inhomogenities caused by different materials or their sources transported to the basin. These differences affect a curve of the rock magnetic susceptibility and correspond to quantities of the Fe minerals in the basin. The curves of the rock magnetic susceptibility were used for the corelation of the Ořech and Levín profile. A combinaton of all methods allows more precise stratigraphic sbudivision of the Králův Dvůr Formation and, in the same time, a reliable interregional correlation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jarmila Bartošová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jarmila Bartošová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jarmila Bartošová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dr. Jiří Frýda 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 182 kB