velikost textu

Příprava vazebných partnerů 14-3-3 proteinů pro strukturní studie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava vazebných partnerů 14-3-3 proteinů pro strukturní studie.
Název v angličtině:
Preparation of the 14-3-3 Protein Binding Partners for Structural Studies.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslava Kopecká
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Teisinger, CSc.
Id práce:
81074
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tyrosinhydroxylasa, regulace, exprese, purifikace, NMR
Klíčová slova v angličtině:
Tyrosine hydroxylase, regulation, expression, purification, NMR
Abstrakt:
Abstrakt Tyrosinhydroxylasa patří do skupiny hydroxylas aromatických aminokyselin a katalyzuje počáteční krok biosyntézy katecholaminových neuropřenašečů. Tento enzym má homoteramerní strukturu a skládá se ze tří strukturních domén: N-koncové regulační domény, katalytické domény a C-koncové tetramerizační domény. Aktivita tyrosinhydroxylasy je regulována fosforylací a regulací na úrovni exprese. Fosforylace Ser-19 umožňuje navázání proteinu 14-3-3, které ovlivňuje strukturu regulační domény a chrání ji před její defosforylací a degradací. Struktura regulační domény je stále neznámá, proto jsme se rozhodli pro její objasnění pomocí technik nukleární magnetické rezonance. Byl optimalizován expresní a purifikační protokol regulační domény tyrosinhydroxylasy. Protein byl exprimován jako fúzní protein obsahující histidinovou kotvu na N-konci polypetidového řetězce. Purifikace se skládala ze dvou kroků: z niklové chelatační chromatografie a gelové permeační 1H-NMR chromatografie. Dynamický rozptyl světla a spektroskopie byly využity k ověření monodisperzity proteinu a jeho možného použití pro další experimenty.
Abstract v angličtině:
Abstract Tyrosine hydroxylase belongs to the group of hydroxylases of aromatic acids and catalyzes a key step in the biosynthesis of catecholamine neurotransmitters. The tyrosine hydroxylase possesses the homotetrameric structure and contains three structural domains: the N-terminal regulatory domain, the catalytic domain and the C-terminal tetramerization domain. The activity of tyrosine hydroxylase is regulated by phosphorylation and through the regulation of its expression. Phosphorylation at Ser-19 induces binding of the 14-3-3 protein, which affects the structure of the regulatory domain and protects it against both dephosphorylation and degradation. Since the structure of the regulatory domain is still unknown, we decided to perform its structural characterization using NMR techniques. First, the expression and purification protocol of the regulatory domain of tyrosine hydroxylase was optimized. The protein was expressed as a His-tag fusion protein and its purification is composed from two steps: the chelating chromatography and the size-exclusion chromatography. The dynamic light scattering and the 1H nuclear magnetic resonance were used to verify its monodispersity, and hence its suitability for further experiments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Kopecká 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Kopecká 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Kopecká 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Teisinger, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB