velikost textu

Prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách se zvláštním zřetelem na prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách se zvláštním zřetelem na prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Název v angličtině:
Proof of qualification in public contracts, in particular with respect to proving qualifications through a subcontractor
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Silvie Součková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
81070
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, kvalifikace, prokazování
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, qualifications, attestation
Abstrakt:
ABSTRAKT Zadávání veřejných zakázek je problematikou mimořádně ostře sledovanou zejména z důvodu přerozdělování veřejných prostředků. Současná právní úprava v ČR vychází z tzv. evropských zadávacích směrnic. V těchto směrnicích je možno najít i původ ustanovení upravující prokazování kvalifikace pomocí třetí osoby – subdodavatele. Ke spolehlivému výkladu tohoto ustanovení bylo tedy nutné provést důkladnou analýzu evropské právní úpravy, judikatury ESD i rozhodovací praxe v ČR. Jako podpůrná se osvědčila i odborná literatura a články. Z provedené analýzy vyplynulo, že rozhodovací praxe v ČR je nejednotná a tak se o ní při výkladu spíše opřít nedá. Klíčovým vodítkem byl tedy eurokonformní výklad a také trpělivý a podrobný rozbor jednotlivých problematických možností prokazování kvalifikačních předpokladů pomocí subdodavatele s důrazem na záměr zákonodárce a logiku. Výsledkem této práce je tedy poměrně bezpečný návod, jak v případě jednotlivých problematických kvalifikačních předpokladů postupovat a jak spolehlivě dostát problematickému ustanovení zákona.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT The issue of public procurement is one that is extremely closely followed, particularly due to the redistribution of public resources. The current Czech legal regulations are based on the so- called European Procurement Directives. These Directives also comprise the origin of the provisions regulating proof of qualifications through a third party (a subcontractor). For a reliable interpretation of this provision, a thorough analysis of the European legal regulations, ECJ case law, and decision-making practice in the Czech Republic was therefore necessary. Technical books and articles also proved to be a helpful backup. The analysis indicated that decision-making practice in the Czech Republic is disunited and cannot be relied upon for an interpretation. The key guide was therefore EU- compliant interpretation, as well as patient and detailed analysis of the individual possible issues in respect of proof of qualifying prerequisites through a subcontractor with emphasis on the legislator’s intentions and on logic. The result is, then, a relatively safe guide on how to proceed in the case of individual problematic qualifying prerequisites and how to comply reliably with problematic legal provisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Silvie Součková 990 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Silvie Součková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Silvie Součková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 619 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 491 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB