velikost textu

Vliv osobnostních vlastností a sociálně pracovních podmínek na činnost vojenských jednotek působících v zahraničních misích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv osobnostních vlastností a sociálně pracovních podmínek na činnost vojenských jednotek působících v zahraničních misích
Název v angličtině:
Influence of personality profiles and social labour conditions on activity of military units in military missions abroad
Typ:
Disertační práce
Autor:
Olga Dziaková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Id práce:
81054
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 8. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato srovnávací analýza posuzuje rozdíly osobnostních profilů u vojáků prvních "novodobých" zahraničních misí Armády České Republiky a soudobých zahraničních misí. Charakterizuje sociálně a pracovně psychologické podmínky vojenských misí v současnosti ve srovnání s obdobím 90. let 20. století. Nachází odpovědi na otázky, jak změna zahraničních misí, vojenské služby i armády jako takové souvisí s posunem osobnostního profilu lidí, kteří se do armády hlásí a kterým vojenská činnost v misích vyhovuje v současnosti ve srovnání s obdobím prvních zahraničních misí. Vysvětluje, jak se promítají specifika pracovně psychologických nároků na osobnost vojáků, kteří se v současné době hlásí do vojenské služby v misích. Úkolem této odborné práce je najít odpověď na čtyři základní otázky: " 1. Existují rozdíly v osobnostních vlastnostech a schopnosti adaptovat se na prostředí mise u vojáků různých vojenských jednotek?, 2. Jaký je rozdíl v osobnostním zaměření vojenských profesionálů kontingentů působících v zahraničních misích v současnosti a v 90. letech 20. století?, 3. Jaké jsou rozdíly mezi nároky vojenské profese v zahraničních misích a skutečnými osobnostními vlastnostmi a dovednostmi vojenských profesionálů?, 4. Jaká je postata psychosociálních problémů vojáků v misi a jaké existují způsoby jejich řešení?".
Abstract v angličtině:
This comparing analysis judges differences of personality profiles of the soldiers in military missions in present time and during the first "new-age" Czech military missions abroad. lt describes psychological conditions in actual military missions and the ones during the nineties of 201 h century in its social and labor aspects. lt gives the answers to questions how the change of military missions abroad, military duty and army as whole is connected with the shift of personality profile of the people who apply for military service in present and whom the service in missions abroad does not pose problems and compares collected facts with the era of the initial ones. lt explains how the labor psychological requirements are reflected in personality of soldiers who apply for a military service in missions abroad nowadays. The primary task of this expert work it is to find the answer for four questions: "1. Are there any differences in personality characteristics and in ability of soldiers from different units to adapt to missions environment?, 2. What is the difference in personality direction of military professionals in contingents deployed abroad today and during nineties of 201 h century?, 3. What are the differences among the demands of military profession in foreign military mission and real personality characteristics and skills and abilities of military professionals?, 4. What is the essence of psychological social problems of soldiers in foreign military missions and what are existing solutions?". A comparison of present soldiers personality in the way of differences in personality structure and dynamics, leads to the conclusion that individual soldiers of tested up-todate military units show very similar personality characteristics what can be a result of not only approximately the same age but also of the common combat and airbome direction of all 4th Rapid Deployment Brigade units.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Olga Dziaková, Ph.D. 5.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Olga Dziaková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Olga Dziaková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miluše Urbanová, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kořán, CSc. 214 kB