velikost textu

Bazální metabolismus u polytraumatických pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bazální metabolismus u polytraumatických pacientů
Název v angličtině:
Resting energy expenditure by polytraumatic patients.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PharmDr. Veronika Tichá
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
Id práce:
80940
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Pro polytraumatické pacienty jsou charakteristické jevy jako zvýšený katabolismus, hypermetabolický stav, zvýšené nutriční požadavky a snížená kapacita pro utilizaci parenterálních substrátů. Pro určení optimální nutriční podpory, která je u každého pacienta individuální, je u polytraumatických pacientů nezbytné zjištění energetického výdeje. Toto zjištění je též nezbytné, aby se přispělo k rychlejšímu zotavení, předešlo možným komplikacím z nadměrného či nedostatečného příjmu živin a zkrátila se doba hospitalizace. Energetický výdej byl měřen ve dvou časových intervalech pomocí indirektní kalorimetrie u 12 polytraumatických pacientů (průměrný věk 32 let ± 16 let) na jednotce intenzivní péče ve FN HK. Z poměru REE/BEE (REE vzhledem k bazálnímu energetickému výdeji vypočteného na základě Harris-Benedictovy rovnice) byl hodnocen hypermetabolický stav pacientů a byla také vyčíslena utilizace jednotlivých substrátů. Při prvním vyšetření činil klidový energetický výdej v průměru 2195 kcal/d ± 665,8 kcal/d a při druhém vyšetření 2031 kcal/d ± 590,9 kcal/d. Mezi jednotlivými měřeními nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Poměr REE/BEE činil v průměru 122,3 % ± 27,44 % resp. 118,5 % ± 23,15 %. Hodnoty respiračního kvocientu se v průměru pohybovaly okolo 0,81, což poukazuje na přednostní utilizaci proteinů. Na velké ztráty proteinů také odkazuje vysoká hodnota odpadu dusíku v moči (26,3 g/d ± 14,41 g/d vs 24,69 g/d ± 20,79 g/d). Výsledky studie ukazují, že stanovení REE u polytraumatických pacientů je důležité pro správné hodnocení nutričních požadavků a bylo by vhodné, aby bylo součástí péče o polytraumatické pacienty. Klíčová slova: polytraumatický pacient, energetický výdej, indirektní kalorimetrie, Harris-Benedictova rovnice, utilizace substrátů, metabolismus
Abstract v angličtině:
Abstract Critically ill patients are characterized by an increased catabolic response, a hypermetabolic state, higher nutritional requirements and a decreased capacity for utilization of parenteral substrate. Measurement of energetic expenditure in critically ill patients is necessery to determine the optimal nutritional support which is individual for everyone patient with the view of contribute to recovery, to prevent possible complications of overfeeding or underfeeding and reduce the hospitalization period. Energy expenditure was measured in two intervals by indirect calorimetry in 12 polytrauma patients (mean age 32 years ± 16 years) in the intensive care unit at FN HK. The hypermetabolic state of patients was evaluated from the ratio of REE/BEE (REE regarding basal energy expenditure calculated on the basis of the Harris-Benedict equation) and was also evaluated utilization of substrates. Resting energy expenditure during the first examination was on average 2195 kcal/d ± 665,8 kcal/d, at the second examination of 2031 kcal/d ± 590,9 kcal/d. Between measurements was no statistically significant difference. Mean REE/BEE was 122,3 % ± 27,44 %, 118,5 % ± 23,15 %, respectively. Respiratory quotient has an average around 0,81, which indicates a preferential utilization of proteins. The large loss of protein also indicates a high amount of nitrogen waste in urine (26,3 g/d ± 14,41 g/d vs 24,69 g/d ± 20,79 g/d). The study results show that the determination of REE in polytrauma patients is important for proper evaluation of nutritional requirements and should be part of care for critically ill patients. Key words: critically ill patients, energy expenditure, indirect calorimetry, Harris- Benedict equation, substrate utilization, metabolism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Veronika Tichá 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Veronika Tichá 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Veronika Tichá 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eduard Havel, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 112 kB