text size

Fotoaktivní sulfonované polystyrenové nanomateriály

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Fotoaktivní sulfonované polystyrenové nanomateriály
Titile (in english):
Photoactive Sulfonated Polystyrene Nanomaterials
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Petr Henke
Supervisor:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Opponent:
Ing. Kamil Lang, CSc.
Thesis Id:
80860
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá přípravou a studiem tří nových typů fotoaktivních nanomateriálu, a to sulfonované polystyrenové (PS) nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným fotosensitizerem 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinem (TPP) uvnitř nanovláken a sulfonovaných PS nanovlákenných vrstev s povrchově vázanými kationtovými fotosensitizery (5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrinem (TMPyP) a Sn(IV) (5,10,15,20- tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrinem (TMPyP(Sn)). Vedle spektrálních charakteristik 1O těchto materiálů je v práci studována iontová výměnná kapacita a dále fotogenerace 2 a H2O2. U všech studovaných materiálů byla časově rozlišenou spektroskopií sledováním 1O 1O fosforescence 2, a zpožděné fluorescence fotosensitizeru, prokázána fotogenerace 2. Fotogenerace H2O2 detekovaná metodou zhášení fluorescence scopoletinu byla nalezena u nanomateriálů s povrchově vázanými fotosensitizery. Fotobaktericidní vlastnosti vůči E. Coli byly zjištěny u všech studovaných nanomateriálů. Bez viditelného záření nebyly baktericidní vlastnosti zaznamenány. To ukazuje, že baktericidní vlastnosti nanovlákenných nanomateriálů způsobuje fotogenerovaný 1O2, případně H2O2. Předmětová hesla: fotochemie, fotofyzika, fotocytotoxicita Klíčová slova: singletový kyslík, peroxid vodíku, nanovlákna, fotosensitizer, polystyren
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with the preparation and study of three new types of photoactive nanomaterials. Sulphonated polystyrene (PS) nanofiber layer with encapsulated photosensitiser 5,10,15,20-meso-tetraphenylporphyrin (TPP) inside the nanofibers and sulfonated PS nanofiber layers with surface-bound cationic photosensitiser (5,10,15,20- tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP) and Sn(IV) (5,10,15,20-tetrakis(N- methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP(Sn)). In addition to the spectral characteristics of these materials were studied ion exchange capacity and photogeneration of H2O2 and 1O2. For 1O all studied materials were using time-resolved spectroscopy monitoring of 2 1O phosphorescence or delayed fluorescence of photosensitiser demonstrated 2 photogeneration. H2O2 photogeneration detected by scopoletin fluorescence quenching was found in nanomaterials with surface-bound photosensitiser. Photobactericidal properties against E. coli were detected in all studied nanomaterials. Bactericidal properties were not recorded without the visible light irradiation. This shows that the bactericidal properties of nanofiber nanomaterials are caused by photogenerated 1O2 or H2O2. Subject headings: photochemistry, photophysics, photocytotoxicity Keywords: singlet oxygen, hydrogen peroxide, nanofibers, photosensitizer, polystyrene
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petr Henke 1.59 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petr Henke 24 kB
Download Abstract in english Mgr. Petr Henke 6 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 107 kB
Download Opponent's review Ing. Kamil Lang, CSc. 143 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB