velikost textu

Fotoaktivní sulfonované polystyrenové nanomateriály

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fotoaktivní sulfonované polystyrenové nanomateriály
Název v angličtině:
Photoactive Sulfonated Polystyrene Nanomaterials
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Henke
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Oponent:
Ing. Kamil Lang, CSc.
Id práce:
80860
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá přípravou a studiem tří nových typů fotoaktivních nanomateriálu, a to sulfonované polystyrenové (PS) nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným fotosensitizerem 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinem (TPP) uvnitř nanovláken a sulfonovaných PS nanovlákenných vrstev s povrchově vázanými kationtovými fotosensitizery (5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrinem (TMPyP) a Sn(IV) (5,10,15,20- tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrinem (TMPyP(Sn)). Vedle spektrálních charakteristik 1O těchto materiálů je v práci studována iontová výměnná kapacita a dále fotogenerace 2 a H2O2. U všech studovaných materiálů byla časově rozlišenou spektroskopií sledováním 1O 1O fosforescence 2, a zpožděné fluorescence fotosensitizeru, prokázána fotogenerace 2. Fotogenerace H2O2 detekovaná metodou zhášení fluorescence scopoletinu byla nalezena u nanomateriálů s povrchově vázanými fotosensitizery. Fotobaktericidní vlastnosti vůči E. Coli byly zjištěny u všech studovaných nanomateriálů. Bez viditelného záření nebyly baktericidní vlastnosti zaznamenány. To ukazuje, že baktericidní vlastnosti nanovlákenných nanomateriálů způsobuje fotogenerovaný 1O2, případně H2O2. Předmětová hesla: fotochemie, fotofyzika, fotocytotoxicita Klíčová slova: singletový kyslík, peroxid vodíku, nanovlákna, fotosensitizer, polystyren
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the preparation and study of three new types of photoactive nanomaterials. Sulphonated polystyrene (PS) nanofiber layer with encapsulated photosensitiser 5,10,15,20-meso-tetraphenylporphyrin (TPP) inside the nanofibers and sulfonated PS nanofiber layers with surface-bound cationic photosensitiser (5,10,15,20- tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP) and Sn(IV) (5,10,15,20-tetrakis(N- methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP(Sn)). In addition to the spectral characteristics of these materials were studied ion exchange capacity and photogeneration of H2O2 and 1O2. For 1O all studied materials were using time-resolved spectroscopy monitoring of 2 1O phosphorescence or delayed fluorescence of photosensitiser demonstrated 2 photogeneration. H2O2 photogeneration detected by scopoletin fluorescence quenching was found in nanomaterials with surface-bound photosensitiser. Photobactericidal properties against E. coli were detected in all studied nanomaterials. Bactericidal properties were not recorded without the visible light irradiation. This shows that the bactericidal properties of nanofiber nanomaterials are caused by photogenerated 1O2 or H2O2. Subject headings: photochemistry, photophysics, photocytotoxicity Keywords: singlet oxygen, hydrogen peroxide, nanofibers, photosensitizer, polystyrene
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Henke 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Henke 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Henke 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Kamil Lang, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB