text size

Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech
Titile (in english):
Cephalopods and biostratigraphy of North Bohemian Jurassic sediments
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Hrbek
Supervisor:
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Thesis Id:
80857
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Geology (NGEOL)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
amoniti, svrchní jura, severní Čechy, karbonáty, biostratigrafie, paleogeografie
Keywords:
ammonites, Upper Jurassic, Northern Bohemia, carbonate sediments, biostratigraphy, palaeogeography
Abstract (in czech):
Abstrakt V diplomové práci je revidován materiál (převážně ze sbírek Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK v Praze) jurských amonitů severních Čech. Na základě této systematické revize bylo popsáno 23 druhů, 19 rodů, patřících do 7 čeledí. Toto amonitové společenstvo ukazuje poměrné zastoupení boreálních, tethydních i kosmopolitních taxonů. Stratigraficky významné taxony naznačují mnohem delší časový interval sedimentace jurských, převážně karbonátových horninových celků. Tento interval může zahrnovat až 9 amonitových zón. Pilotní mikrofaciální rozbor karbonátů z Peškovy stráně (Krásná Lípa) ukazuje na poměrně velkou variabilitu sedimentačního prostoru. Přítomnost mikritických vápenců naznačuje existenci plošně rozsáhlejších mořských prostor v rámci Českého masivu v období svrchní jury. Je diskutována biostratigrafie a paleogeografie v kontextu svrchní jury Evropy. Klíčová slova: amoniti, svrchní jura, severní Čechy, karbonáty, biostratigrafie, paleogeografie
Abstract:
Abstract The Jurassic ammonites from the Northern Bohemia has been revised on the base of the material stored in the National Museum in Prague and the Faculty of Science, Charles University in Prague. 23 species and 19 genera, belonging to 7 families were described on the basis of this systematical revision. This ammonite assemblage indicates a proportional occurence of the Boreal, Tethyan and also cosmopolitan taxa. Stratigraphically important taxa suggest a considerably longer period of sedimentation, predominantly represented by the Upper Jurassic carbonates. This interval may contain up to 9 ammonite zones. A pilot microfacial analysis of carbonates from Peškova stráň area (in Krásná Lípa vicinity) indicates a considerably higher variability of sedimentation area. The presence of micritic carbonates suggests the existence of a widespread areas in the Late Jurassic sea covering the Bohemian Massif. The biostratigraphy and palaeogeography is briefly discussed in the European Late Jurassic context. Key words: ammonites, Upper Jurassic, Northern Bohemia, carbonate sediments, biostratigraphy, palaeogeography
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Hrbek 10.85 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jan Hrbek 11.62 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Hrbek 22 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Hrbek 13 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 96 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 69 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 81 kB