velikost textu

Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech
Název v angličtině:
Cephalopods and biostratigraphy of North Bohemian Jurassic sediments
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Hrbek
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Id práce:
80857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
amoniti, svrchní jura, severní Čechy, karbonáty, biostratigrafie, paleogeografie
Klíčová slova v angličtině:
ammonites, Upper Jurassic, Northern Bohemia, carbonate sediments, biostratigraphy, palaeogeography
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci je revidován materiál (převážně ze sbírek Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK v Praze) jurských amonitů severních Čech. Na základě této systematické revize bylo popsáno 23 druhů, 19 rodů, patřících do 7 čeledí. Toto amonitové společenstvo ukazuje poměrné zastoupení boreálních, tethydních i kosmopolitních taxonů. Stratigraficky významné taxony naznačují mnohem delší časový interval sedimentace jurských, převážně karbonátových horninových celků. Tento interval může zahrnovat až 9 amonitových zón. Pilotní mikrofaciální rozbor karbonátů z Peškovy stráně (Krásná Lípa) ukazuje na poměrně velkou variabilitu sedimentačního prostoru. Přítomnost mikritických vápenců naznačuje existenci plošně rozsáhlejších mořských prostor v rámci Českého masivu v období svrchní jury. Je diskutována biostratigrafie a paleogeografie v kontextu svrchní jury Evropy. Klíčová slova: amoniti, svrchní jura, severní Čechy, karbonáty, biostratigrafie, paleogeografie
Abstract v angličtině:
Abstract The Jurassic ammonites from the Northern Bohemia has been revised on the base of the material stored in the National Museum in Prague and the Faculty of Science, Charles University in Prague. 23 species and 19 genera, belonging to 7 families were described on the basis of this systematical revision. This ammonite assemblage indicates a proportional occurence of the Boreal, Tethyan and also cosmopolitan taxa. Stratigraphically important taxa suggest a considerably longer period of sedimentation, predominantly represented by the Upper Jurassic carbonates. This interval may contain up to 9 ammonite zones. A pilot microfacial analysis of carbonates from Peškova stráň area (in Krásná Lípa vicinity) indicates a considerably higher variability of sedimentation area. The presence of micritic carbonates suggests the existence of a widespread areas in the Late Jurassic sea covering the Bohemian Massif. The biostratigraphy and palaeogeography is briefly discussed in the European Late Jurassic context. Key words: ammonites, Upper Jurassic, Northern Bohemia, carbonate sediments, biostratigraphy, palaeogeography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hrbek 10.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Hrbek 11.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hrbek 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hrbek 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 81 kB