text size

Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny
Titile (in english):
Crystal chemistry of pyralspite garnets
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Ing. Jan Soumar
Supervisor:
RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Opponent:
Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, CSc.
Thesis Id:
80709
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Geology (NGEOL)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
pyrop, granát, České středohoří, Podkrkonoší, Šavaryn Caram, Mongolsko, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, prášková rentgenová analýza, Rietveldovo zpřesnění, Mössbauerova spektroskopie
Keywords:
pyrope, garnet, České středohoří (The Central Bohemian Uplands), Podkrkonoší (The Giant Mountains), Shavaryn Tsaram, Mongolia, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, x-ray powder diffraction analysis, Rietveld refinement, Mössbauer spectroscopy
Abstract (in czech):
ABSTRAKT České granáty jsou již mnoho let využívány jako oblíbený šperkový kámen. Zájem o ně neutuchá, ale jejich zásoby na tradičních nalezištích se začínají zmenšovat. Je tedy zájem pokusit se najít alternativní zdroj granátové suroviny. Jako potenciální zdroj je zvažováno ložisko Šavaryn Caram v Mongolsku. Pomocí elektronového mikroanalyzátoru, LA-ICP-MS, ICP-OES, Mössbauerovy spektroskopie a rentgenové difrakční analýzy byly studovány vzorky pyropů z osmi českých lokalit ze dvou oblastí: Českého středohoří a Podkrkonoší a z lokality Šavaryn Caram v Mongolsku. Na základě získaných výsledků se ukazuje, že granáty z ložiska Šavaryn Caram se natolik liší od českých granátů, že je ve šperkařské praxi nebude možné použít jako plnohodnotnou náhražku. Na základě existujících a naměřených dat lze český granát definovat jako granát červené barvy s indexem lomu 1,747 (+/- 0,001) s dominantní pyropovou složku a průměrným složením Py78Alm17Gr5 a obsahem Cr2O3 nad 1 hm. %. Získaná chemická data byla také zhodnocena z hlediska dvou klasifikačních schémat využívaných při určení zdrojových materiálů a případně v diamantové prospekci (Schulze 2003 a Grütter 2004). Po zařazení do klasifikací lze konstatovat, že české granáty v Českém středohoří i v Podkrkonoší pocházejí z lherzolitů a nelze očekávat, že by byly doprovázeny diamanty. Granáty z lokality Šavaryn Caram v Mongolsku podle stejných klasifikací pocházejí z eklogitů a na rozdíl od českých granátů mohou být doprovázeny diamanty.
Abstract:
SUMMARY Bohemian garnets have been known as a jewellery stone for many centuries. There is still a lot of interest in them, however, the reserves in traditional locations are getting smaller. That is why search for alternative source of similar garnets in gem quality started. Shavaryn Tsaram deposit in Mongolia is considered as one of the potential sources. Pyrope samples from eight Bohemian localities of two areas (České středohoří [The Central Bohemian Uplands] and Podkrkonoší [The Giant Mountains]) and from Shavaryn Tsaram deposit in Mongolia were analysed using electron microprobe, LA-ICP-MS, ICP-OES, Mössbauer spectroscopy and x-ray powder diffraction. The data were compared with the conclusion that the Mongolian garnets from Shavaryn Tsaram deposit are so different from the Bohemian ones that it will not be possible to use them as a gem material of similar qualities. Bohemian garnet can be characterised as a red garnet with refraction index 1.747 (+/- 0.001) with dominant pyrope component of the average composition Py78Alm17Gr5 and Cr2O3 content above 1 wt.%. The data were also evaluated from two classification schemes point of view. The schemes by Schulze (2003) and Grütter (2004) are used in determining source materials and in diamond prospection. According to them source rocks of Bohemian garnets from both areas correspond to lherzolite and supposedly will not be accompanied by diamonds. On the other hand, Mongolian garnets from Shavaryn Tsaram deposit are derived from eclogites and can be accompanied by diamonds.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ing. Jan Soumar 7.66 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ing. Jan Soumar 17 kB
Download Abstract in english Mgr. Ing. Jan Soumar 14 kB
Download Supervisor's review RNDr. Roman Skála, Ph.D. 181 kB
Download Opponent's review Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, CSc. 140 kB
Download Defence's report 454 kB