velikost textu

Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny
Název v angličtině:
Crystal chemistry of pyralspite garnets
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Jan Soumar
Vedoucí:
RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, CSc.
Id práce:
80709
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pyrop, granát, České středohoří, Podkrkonoší, Šavaryn Caram, Mongolsko, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, prášková rentgenová analýza, Rietveldovo zpřesnění, Mössbauerova spektroskopie
Klíčová slova v angličtině:
pyrope, garnet, České středohoří (The Central Bohemian Uplands), Podkrkonoší (The Giant Mountains), Shavaryn Tsaram, Mongolia, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, x-ray powder diffraction analysis, Rietveld refinement, Mössbauer spectroscopy
Abstrakt:
ABSTRAKT České granáty jsou již mnoho let využívány jako oblíbený šperkový kámen. Zájem o ně neutuchá, ale jejich zásoby na tradičních nalezištích se začínají zmenšovat. Je tedy zájem pokusit se najít alternativní zdroj granátové suroviny. Jako potenciální zdroj je zvažováno ložisko Šavaryn Caram v Mongolsku. Pomocí elektronového mikroanalyzátoru, LA-ICP-MS, ICP-OES, Mössbauerovy spektroskopie a rentgenové difrakční analýzy byly studovány vzorky pyropů z osmi českých lokalit ze dvou oblastí: Českého středohoří a Podkrkonoší a z lokality Šavaryn Caram v Mongolsku. Na základě získaných výsledků se ukazuje, že granáty z ložiska Šavaryn Caram se natolik liší od českých granátů, že je ve šperkařské praxi nebude možné použít jako plnohodnotnou náhražku. Na základě existujících a naměřených dat lze český granát definovat jako granát červené barvy s indexem lomu 1,747 (+/- 0,001) s dominantní pyropovou složku a průměrným složením Py78Alm17Gr5 a obsahem Cr2O3 nad 1 hm. %. Získaná chemická data byla také zhodnocena z hlediska dvou klasifikačních schémat využívaných při určení zdrojových materiálů a případně v diamantové prospekci (Schulze 2003 a Grütter 2004). Po zařazení do klasifikací lze konstatovat, že české granáty v Českém středohoří i v Podkrkonoší pocházejí z lherzolitů a nelze očekávat, že by byly doprovázeny diamanty. Granáty z lokality Šavaryn Caram v Mongolsku podle stejných klasifikací pocházejí z eklogitů a na rozdíl od českých granátů mohou být doprovázeny diamanty.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Bohemian garnets have been known as a jewellery stone for many centuries. There is still a lot of interest in them, however, the reserves in traditional locations are getting smaller. That is why search for alternative source of similar garnets in gem quality started. Shavaryn Tsaram deposit in Mongolia is considered as one of the potential sources. Pyrope samples from eight Bohemian localities of two areas (České středohoří [The Central Bohemian Uplands] and Podkrkonoší [The Giant Mountains]) and from Shavaryn Tsaram deposit in Mongolia were analysed using electron microprobe, LA-ICP-MS, ICP-OES, Mössbauer spectroscopy and x-ray powder diffraction. The data were compared with the conclusion that the Mongolian garnets from Shavaryn Tsaram deposit are so different from the Bohemian ones that it will not be possible to use them as a gem material of similar qualities. Bohemian garnet can be characterised as a red garnet with refraction index 1.747 (+/- 0.001) with dominant pyrope component of the average composition Py78Alm17Gr5 and Cr2O3 content above 1 wt.%. The data were also evaluated from two classification schemes point of view. The schemes by Schulze (2003) and Grütter (2004) are used in determining source materials and in diamond prospection. According to them source rocks of Bohemian garnets from both areas correspond to lherzolite and supposedly will not be accompanied by diamonds. On the other hand, Mongolian garnets from Shavaryn Tsaram deposit are derived from eclogites and can be accompanied by diamonds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Jan Soumar 7.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Jan Soumar 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Jan Soumar 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Roman Skála, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 454 kB