velikost textu

Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit
Název v angličtině:
Creatures of Science, Living Models and the Construction of Scientific Communities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marco Stella
Školitel:
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
doc. Jan Janko, Dr., CSc.
Id práce:
80675
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny věd o živém, antropologie vědy, modelování, živé modely, vědecké komunity, disciplíny
Klíčová slova v angličtině:
history of life sciences, anthropology of science, modelling, living models, scientific models, disciplines
Abstrakt:
Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit. Marco Stella Práce, oborově zařazená do historie a antropologie vědy, se zabývá vztahem budování a vzniku vědeckých komunit a využitím modelů ve ve vědě, resp. při budování nových forem vědění. Vzhledem k tomu, že se zabývá primárně historií věd o živém, konkrétně vědami o chování, které se na začátku 20. století zformovaly jako relativně emancipované vědecké pole a zároveň heterogenní platforma pro společný výzkum projevů a kognice člověka a ostatních živočichů, zaměřujeme se zde zejména na modely živé, používané v biologických a také psychologických komunitách. Za využití Latourových konceptů modernity a hybridity poukazuje práce nejen na hybridizační účinek behaviorálních věd (model vždy tvaruje a utváří modelované), ale i na působnost jimi vytvořených obrazů člověka a obrazů zvířete. Druhé zmíněné často fungují jako základ pro budování těch prvých. Zkoumáme též možné vlivy různých charakteristik daného modelu na možnosti disciplinace daných vědeckých komunit a vlivy, které prostřednictvím modelů zasahují do (domněle) od okolí izolované sféry vědy. Na třech případech z historie věd o živém (nezdařené institucionalizaci nové psychologie zvířat, kontextu vzniku a dopadu Umweltlehre Jakoba von Uexkülla a historii velemloka jako vědeckého a kulturního objektu) ilustrujeme různé akcenty teoretického rámce, přičemž společným jmenovatelem jim je poukaz k centrální roli (živých) modelů při budování vědeckých komunit. Klíčová slova: dějiny věd o živém, antropologie vědy, modelování, živé modely, vědecké komunity, disciplíny.
Abstract v angličtině:
Creatures of Science. Living Models and the Construction of Scientific Communities. Marco Stella The present thesis, which is to be understood as a contribution both to history and anthropology of science, deals with the relationship of the construction and emergence of scientific communities and the use of models in science, or construction of new forms of knowledge. We deal primary with the history of life sciences, especially behavioral sciences, which formed in the beginning of the 20th century as a relatively independent a scientific field and a rather heterogeneous platform for a common research of life utterances and cognition of man and other animals. The thesis focuses mainly on living models, often used biological and psychological research. Using Latour’s concepts of modernity and hybridity, the thesis points at the hybridizing effect of behavioral sciences (the model always shapes and creates the modelled) and also at their ways of human and animal images. The second often serve as a basis for constructing the second. I also discuss some the ways how implicit model properties, which influence the (seemingly) isolated sphere of science, affect the chances of a community for becoming a discipline. On three examples from the history of life sciences, i.e. the unsuccessful institutionalization of the so-called “new animal psychology”, the emergence of Jakob von Uexküll’s Umweltlehre and the history of the giant salamander as an object of science and culture, the thesis accents different parts of the theoretical framework, whereas the common denominator of these cases is the centrality of (living) models in the construction of scientific communities. Keywords: history of life sciences, anthropology of science, modelling, living models, scientific models, disciplines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marco Stella 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marco Stella 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marco Stella 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jan Janko, Dr., CSc. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB