velikost textu

Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu
Název v angličtině:
Gamblers´habitus: An Ethnographical Reconstruction of a radical Alternative in the Era of Really-existing Socialism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Michal Horáček, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Alan, CSc.
Prof. Dr. Pavel Kolář
Id práce:
80653
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předkládaná dizertační práce představuje etnografickou rekonstrukcí světa, ustavovaného v období reálného socialismu v Československu hazardními hráči. Přestože tento svět patří minulosti, vyžádala si etnografickou, a nikoli historickou, perspektivu sama povaha referenční reality: ta nevytváří pramenné stopy, které jsou pro historika nezbytné. Tím více však hrozí, že jeden ze svérázných světů se navždy utopí v minulosti, aniž by jehož popis mohl přispět k osvětlení sociálního konfliktu zvolené doby. Studie se staví za uznání rovnocennosti disparátních dějinných předmětů, a tím zpochybňuje instituci “marginálie”. Zkoumaný svět představuje jako ten, který povstává ze specifických organizujících principů a řídí se specifickou logikou; svět slabých, kteří se tváří v tvář přemoci okolního systému originálním způsobem pokoušeli stát silnějšími a jako aktéři konali v nevyřčeném přesvědčení, že v něm svou autonomii hájí lépe, než by ji hájili jinde. Výrazným rysem práce je zvolená metodologie: vzhledem k vývoji etnografie od kabinetního bádání přes zúčastněné pozorování k soudobým pracem vyznávajícím pozorovatelskou účast jde v naznačeném směru ještě dále – je to dáno skutečností, že autor vstupoval do svého terénu, kde strávil 22 let, jako aktér. Tedy nikoli jako etnograf s metodologickou rozvahou týkající se toho, jak navštívený svět přiblížit a současně udržet iluzi účastníka a pozorovatele zároveň. Involvement aktéra byl úplný, a teprve následně čelil úkolu pokusit se, jako etnograf, o pozastavení času, “jeku a zuření” aktérského konání, tedy o detachment. Tento metodologický experiment vyžaduje i odpovídající způsob reprezentace, která vychází z přiznaného a důsledně uplatňovaného dvojího typu narace: na jedné straně “příběh zevnitř” zachycuje aktérskou perspektivu v jejím jazyce, na druhé straně “příběh zvenčí” nabízí pro stejné narace konceptuální a teoretické uchopení. Tímto se tento experiment dotýká nejzazších hran věčné průrvy mezi sociálními světy a diskurzy o nich, mezi dvěma logickými formami, z nichž jedna organizuje aktérské chování a druhá jejich poznávání.
Abstract v angličtině:
Annotation The doctoral thesis hereby submitted is an ethnographic reconstruction of the world perpetuated in Czechoslovakia in the period of the so-called really-existing socialism by gamblers. Even though that world is now a thing of the past, the character of the referential reality itself has called for an ethnographic, and not an historical, perspective: gamblers leave no tangible traces. By the same token and at the same time, there is an all-too-real peril that one of very specific and robust worlds will disappear in the past for good without a record or description that might have contributed to our understading of the social conflict of the given era.The essay betrays doubts about the institution of “marginality”, taking for granted that disparate historical objects are equivalent. It introduces the gamblers’ world as one arising from specific organizational principles and governed by specific logic; the world of the weak who, facing the overpowering might of the regime, tried to become stronger and to defend their autonomy more fruitfully than they might have done elsewhere.One of the key features of the essay is its methodology: given the progress of ethnography from erstwhile arm-chair research to participant observation to the current studies using observing participation, this thesis goes even further. Having spent 22 years in his field, the author was an actor first, and became an enthnographer only much later. So the author’s/actor’s involvement was absolute, and only subsequently did he face the task of stepping out of the “sound and fury” of practice, the task of detachment. This methodological experiment calls for an adequate way of representation anchored in a declared and consistently applied double mode of narration: on the one side, the “story from within”, on the other the “story from without” offer a conceptual and theoretical approach for similar narrations. This way the presented experiment touches the very edges of the eternal gap between various social worlds and the discourses about them, between two logical forms the one of which organizes actors’ practices and the other the grasp thereof.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Horáček, Ph.D. 7.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Horáček, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Horáček, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Alan, CSc. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Pavel Kolář 668 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB