velikost textu

Mýty české hudební alternativy osmdesátých let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mýty české hudební alternativy osmdesátých let
Název v angličtině:
Myths of the czech music alternative in the 1980s
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Blanka Maderová, Ph.D.
Id práce:
80620
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativa, mýtus, rock, punk, underground, Jazzová sekce, avantgarda, DIY, Prométheus, Odysseus, Psýché, Hermés, rebel, ztracený ráj
Klíčová slova v angličtině:
Alternative, myth, rock, punk, underground, Jazz Section, avant-garde, DIY, Prometheus, Odysseus, Psyche, Hermes, rebel, lost paradise
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce „Mýty české hudební alternativy osmdesátých let“ představuje antropologický pohled na fenomén paralelní kultury v limitující situaci. Na základě životopisných vyprávění, doplňujících rozhovorů a dat získaných z jiných typů pramenů jsou konstruovány "mýty" o sedmi významných postavách české alternativní scény. Jde o insiderskou etnomuzikologickou intepretaci, založenou na konceptech mýtu Mircea Eliadeho a Bronislawa Malinowského jako opakujícího se a příkladného vzorce jednání. Popsané osobnosti, Jazzová sekce (Prométheus), Miroslav Wanek („cesta hrdiny“) Karel Babuljak („hledání ztraceného ráje“), Pavel Zajíček (Odysseus), Mikoláš Chadima („rebel“), Oldřich Janota (Hermés) a Marka Míková (Psýché), představují některé hlavní trendy tvůrčích procesů české hudební alternativní scény osmdesátých let pomocí mýtu jako metafory. Metafora je zde chápána jednak v pojetí Timothyho Rice, tedy jako organizační princip našeho myšlení, a jednak jako osvětlující obraz.
Abstract v angličtině:
Abstract Dissertation “Myths of the Czech Music Alternative in the 1980s“ presents an anthropological view of the phenomenon of a parallel culture in a limiting situation. On the basis of biographical narratives, additional interviews and data gained from other types of sources, “myths“ are constructed for seven major figures of the Czech alternative scene. This is an insider’s ethnomusicological interpretation, based on Mircea Eliade’s and Bronislaw Malinowski’s concepts of myth as recurrent and exemplary models of behavior. The described personalities, Jazz Section (Prometheus), Miroslav Wanek (“hero’s journey“) Karel Babuljak (“search for paradise lost“), Pavel Zajíček (Odysseus), Mikoláš Chadima („Rebel“), Oldřich Janota (Hermes), and Marka Míková (Psyche), represent some of the main trends in creative processes of the Czech music alternative scene with myth being used as a metaphor. The metaphor is understood here in the terms of Timothy Rice, i.e. as an organization principle of our thinking, as well as an illuminating image.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. 8.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Blanka Maderová, Ph.D. 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 238 kB