text size

Vliv fyziologicky kontrolované motoriky na biomechanické vlastnosti geometrie průřezů dlouhých kostí.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv fyziologicky kontrolované motoriky na biomechanické vlastnosti geometrie průřezů dlouhých kostí.
Titile (in english):
The influence of physiologically controlled motor activity on biomechanical cross-section properties of long bones.
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Alena Jindrová
Supervisor:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Opponent:
Mgr. František Špoutil, Ph.D.
Thesis Id:
80596
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Anthropology and Human Genetics (NANTR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mechanická zátěž, adaptace kosti, CSG, holenní kost, motorická porucha, Lurcher
Keywords:
mechanical loading, bone adaptation, tibia, CSG, motor disorder, Lurcher
Abstract (in czech):
Abstrakt Mechanická zátěž ovlivňuje geometrické vlastnosti transverzálního průřezu kosti (CSG). Cílem této diplomové práce bylo zkoumat integrálním experimentem vztah mezi lokomočními parametry a parametry geometrie průřezu dlouhých kostí a testovat tak některé dílčí poznatky o způsobu adaptace kostní tkáně na mechanickou zátěž. Experimenty probíhaly na dvou skupinách myší kmene B6CBA: (a) Lurcher typ (model olivocereberální degenerace; n = 10) a (b) kontrola (zdraví jedinci; n = 10). Na zkoumaných jedincích byly snímány motorické parametry a analyzovány geometrické charakteristiky transverzálních řezů hutné kostní tkáně. Motorické testy sestávaly z vyšetření spontánní motorické aktivity (Open field), silových vlastností (hrazda) a motorické koordinace (rotarod). Transverzální řezy byly odebrány v 50 % biomechanické délky levé holenní kosti a dále zpracovány pro fluorescenční konfokální mikroskopii. Na histologických řezech jsme pomocí softwaru ImageJ sejmuli biomechanické charakteristiky geometrie hutné kostní tkáně. Mezi jedinci typu Lurcher a kontrolní skupinou jsme nenašli signifikantní rozdíly v parametrech CSG (TA, CA, Imax, Imin, J, Imax/Imin). Výsledky nepotvrdili náš předpoklad o působení motorické poruchy na parametry CSG. Neprokázali jsme působení lokálních faktorů na biomechanickou adaptaci kosti. Výsledky práce mohou v antropologii přispět k novým možnostem testování parametrů hutné kostní tkáně. Klíčová slova: mechanická zátěž, adaptace kosti, CSG, holenní kost, motorická porucha, Lurcher
Abstract:
Abstract The mechanical loading affects the long bone cross-section geometry (CSG). The aim of this thesis was to examine experimentally the relationship between the locomotory parameters and cross-sectional properties of long bones, and to test some partial knowledge of the bone mechanical adaptation. Two groups of B6CBA mice were examined: (a) Lurcher type (model of olivocerebellar degeneration; n = 10) and (b) control (normal mice; n = 10). We analyzed the motor characteristics and the bone cross-sectional geometric properties. The motor tests included the test of spontaneous motor activity (Open field), strength properties (horizontal bar) and motor coordination (rotarod). Cross-sections were taken in 50 % of the left tibia biomechanical length and further processed for fluorescence confocal microscopy. We analyzed the biomechanical properties of cortical bone cross-sections (software ImageJ). There were nonsignificant differences in CSG parameters (TA, CA, Imax, Imin, J, Imax/Imin) between Lurcher and control mice. The results did not support our assumption about the effect of motor disorder on CSG properties. We did not demonstrate the effect of local factors on the bone biomechanical adaptation. The results of this thesis may be useful to find new testing possibilities of cortical bone in anthropology. Key words: mechanical loading, bone adaptation, tibia, CSG, motor disorder, Lurcher
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Alena Jindrová 1.42 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Alena Jindrová 1.08 MB
Download Abstract in czech Mgr. Alena Jindrová 118 kB
Download Abstract in english Mgr. Alena Jindrová 7 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 64 kB
Download Opponent's review Mgr. František Špoutil, Ph.D. 50 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 146 kB