velikost textu

Vliv fyziologicky kontrolované motoriky na biomechanické vlastnosti geometrie průřezů dlouhých kostí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv fyziologicky kontrolované motoriky na biomechanické vlastnosti geometrie průřezů dlouhých kostí.
Název v angličtině:
The influence of physiologically controlled motor activity on biomechanical cross-section properties of long bones.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Jindrová
Vedoucí:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. František Špoutil, Ph.D.
Id práce:
80596
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mechanická zátěž, adaptace kosti, CSG, holenní kost, motorická porucha, Lurcher
Klíčová slova v angličtině:
mechanical loading, bone adaptation, tibia, CSG, motor disorder, Lurcher
Abstrakt:
Abstrakt Mechanická zátěž ovlivňuje geometrické vlastnosti transverzálního průřezu kosti (CSG). Cílem této diplomové práce bylo zkoumat integrálním experimentem vztah mezi lokomočními parametry a parametry geometrie průřezu dlouhých kostí a testovat tak některé dílčí poznatky o způsobu adaptace kostní tkáně na mechanickou zátěž. Experimenty probíhaly na dvou skupinách myší kmene B6CBA: (a) Lurcher typ (model olivocereberální degenerace; n = 10) a (b) kontrola (zdraví jedinci; n = 10). Na zkoumaných jedincích byly snímány motorické parametry a analyzovány geometrické charakteristiky transverzálních řezů hutné kostní tkáně. Motorické testy sestávaly z vyšetření spontánní motorické aktivity (Open field), silových vlastností (hrazda) a motorické koordinace (rotarod). Transverzální řezy byly odebrány v 50 % biomechanické délky levé holenní kosti a dále zpracovány pro fluorescenční konfokální mikroskopii. Na histologických řezech jsme pomocí softwaru ImageJ sejmuli biomechanické charakteristiky geometrie hutné kostní tkáně. Mezi jedinci typu Lurcher a kontrolní skupinou jsme nenašli signifikantní rozdíly v parametrech CSG (TA, CA, Imax, Imin, J, Imax/Imin). Výsledky nepotvrdili náš předpoklad o působení motorické poruchy na parametry CSG. Neprokázali jsme působení lokálních faktorů na biomechanickou adaptaci kosti. Výsledky práce mohou v antropologii přispět k novým možnostem testování parametrů hutné kostní tkáně. Klíčová slova: mechanická zátěž, adaptace kosti, CSG, holenní kost, motorická porucha, Lurcher
Abstract v angličtině:
Abstract The mechanical loading affects the long bone cross-section geometry (CSG). The aim of this thesis was to examine experimentally the relationship between the locomotory parameters and cross-sectional properties of long bones, and to test some partial knowledge of the bone mechanical adaptation. Two groups of B6CBA mice were examined: (a) Lurcher type (model of olivocerebellar degeneration; n = 10) and (b) control (normal mice; n = 10). We analyzed the motor characteristics and the bone cross-sectional geometric properties. The motor tests included the test of spontaneous motor activity (Open field), strength properties (horizontal bar) and motor coordination (rotarod). Cross-sections were taken in 50 % of the left tibia biomechanical length and further processed for fluorescence confocal microscopy. We analyzed the biomechanical properties of cortical bone cross-sections (software ImageJ). There were nonsignificant differences in CSG parameters (TA, CA, Imax, Imin, J, Imax/Imin) between Lurcher and control mice. The results did not support our assumption about the effect of motor disorder on CSG properties. We did not demonstrate the effect of local factors on the bone biomechanical adaptation. The results of this thesis may be useful to find new testing possibilities of cortical bone in anthropology. Key words: mechanical loading, bone adaptation, tibia, CSG, motor disorder, Lurcher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Jindrová 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Jindrová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Jindrová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Jindrová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Špoutil, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 146 kB