velikost textu

Agrese a smrt v Lorkových dramatech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agrese a smrt v Lorkových dramatech
Název v angličtině:
Aggression and death in Lorca's dramatic works
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jana Bílková
Školitel:
doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Forbelský
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Id práce:
80594
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce se zaměřuje na několik specifických aspektů dramatické tvorby Federica Garcíy Lorky. Jedná se o čtyři dominantní témata: agrese, smrt, mužský a ženský element a sexualita. „Materiál“ tvoří následující díla: Krvavá svatba, Mariana Pinedová, Neprovdaná doa Rosita aneb Květomluva, Yerma, Dům Bernardy Albové, Láska dona Perlimplína a vášnivost Belisina, Fantastická ševcová. Výsledkům vlastního zkoumání předchází kapitola shrnující výsledky dosavadního bádání. Komentován je přístup psychoanalytický, fenomenologický a hermeneutický, sociokulturní a antropologický, autobiografický a hermeneutický, folkloristický a symbolistický. První kapitola, která pojednává o agresi v Lorkově dramatickém díle, se zaměřuje na maligní agresi a prezentuje symboly a metafory související s maligní agresí. Komentuje také agresivitu, imanenci a potencialitu agrese. Druhá kapitola zkoumá reprezentaci smrti včetně symbolů, obrazů a předzvěstí smrti. Zvláštní pozornost je věnována typům smrti, fatalitě a personifikaci smrti. Třetí kapitola se zaměřuje na mužský a ženský element a komentuje sociokulturní charakteristiky španělského jihu a zkoumá specifika mužského a ženského elementu v kontextu dramatických postav. Poslední kapitola se soustředí na téma sexuality. Prezentuje symboly a metafory související se sexualitou, zaměřuje se na mužskou a ženskou sexualitu a na patologické formy sexuality.
Abstract v angličtině:
This dissertation concentrates on several special aspects of the dramatic works of Federico García Lorca. There are four dominant themes: the aggression, the death, the masculine and feminine element and the. The „material“ is made up by following dramas: Bodas de sangre, Mariana Pineda, Doa Rosita la soltera, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, La zapatera prodigiosa. The results of the own investigation is preceded by the chapter which recapitulates the conclusions of the exploration of the themes up to the present day. This accesses are comentated: psychoanalytic method, fenomenologic and and hermeneutic method, sociocultural and anthropological method, autobiographic and hermeneutic method, folkloric and symbolic method. The first chapter which deals with the aggression in Lorca´s dramatic works focuses on the malign aggression and presents the symbols and metaphors associated with the malign aggression. It comments the aggressivity and the immanency and the potenciality of the aggression. The second chapter investigates the representation of the death inklusive the symbols, images and presages of the death. A particular attention is dedicated to the types of the death, to the fatality and the parsonification of the death. The third chapter concentrated on the masculine and feminine element comments the sociocultural characteristics in the south of Spain and explores the specificities of the masculine and feminine element in the context of the dramatic characters. The last chapter concentrates on the theme of the sexuality. It presents the symbols and metaphors related with the sexuality and focuses on the masculine and feminine sexuality and on the pathologic forms of the sexuality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jana Bílková 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jana Bílková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jana Bílková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hedvika Vydrová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Forbelský 1.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 139 kB