velikost textu

Svrchnokarbonská zkřemenělá dřeva západní části kladensko-rakovnické pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svrchnokarbonská zkřemenělá dřeva západní části kladensko-rakovnické pánve
Název v angličtině:
Late Carboniferous silicified wood from the western part of the Kladno-Rakovnik Basin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Holeček
Vedoucí:
RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Id práce:
80486
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svrchní karbon, kladensko-rakovnická pánev, zkřemenělá dřeva, Araucarioxylon, Arthropitys
Klíčová slova v angličtině:
Upper Carboniferous, Kladno-Rakovnik Basin, silicified wood, Araucarioxylon, Arthropitys
Abstrakt:
Kladensko-rakovnická pánev a hlavně její západní část je z literatury známá nálezy zkamenělých dřev, lidově nazývaných jako araukarity. Výskyt těchto fosilií je popisován již od 19. století, nicméně chybí moderní systematické zařazení. Araukarity, většinou vázané na týnecké a líňské souvrství, se vyskytují prakticky jen na polích, je proto obtížné provádět detailní sedimentologické závěry. Zaměřil jsem se na západní část kladensko-rakovnické pánve, odkud jsem shromáždil velké množství materiálu. Po detailním xylotomickém studiu primárního výbrusů a nábrusů bylo možné vydělit dva odlišné typy dřev. Jednak v literatuře popisované dřevo kordaitů a jehličnanů typu Araucarioxylon, známé coby tzv. araukarity a vzácné a ze západní části kladensko-rakovnické pánve i dosud nepopsané dřevo přesliček přiřazené do morforodu Arthropitys. Podařilo se mi i částečně potvrdit Skočkovu (1970) domněnku o výskytu černých araukaritů v tzv. šedých souvrstvích (kladenské a slánské).
Abstract v angličtině:
Kladno-Rakovník Basin and especially its western part is well known for its abundant silicified wood, so-called as “araukarity“. The occurrence of these fossils is described since the 19th century, however, modern systematic classification is lacking. Araukarity, linked mainly to the Týnec and Líně Formations, are found almost exclusively on the fields, therefore it was difficult to implement any detailed sedimentological conclusions. The Master Thesis is focused on the western part of the Kladno-Rakovník Basin, where large amount of material was discovered. After a detailed xylotomical study of thin sections and polished cross sections, two different types of wood were discerned. First related to the coniferous and cordaite wood, attributable to the of the morphogenus Araucarioxylon and the second one, rather rare and unknown in the western part of the Kladno-Rakovník Basin represents a calamite wood and it is assigned to the morphogenus Arthropitys. I was able to partially confirm Skoček’s (1970) theory, that so-called black araukarity are linked to the grey (Kladno and Slaný) formations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Holeček 23.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Holeček 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Holeček 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 82 kB