velikost textu

Rozvíjení nonverbální tvořivosti v oblasti základů technického zobrazování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvíjení nonverbální tvořivosti v oblasti základů technického zobrazování
Název v angličtině:
Non-verbal creativity development in field of technical projection basics
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Bedřich Veselý
Školitel:
doc. Ing. Milan Křenek, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
Id práce:
80484
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou rozvíjení nonverbální tvořivosti žáků v segmentech učiva ze základů technického zobrazování. V úvodní, teoretické části práce je vymezen pojem tvořivost a faktory, které ovlivňují její rozvoj. Druhá část je empiricko výzkumná a zabývá se stavem a možnostmi rozvíjení všeobecné, nespecifické a technické tvořivosti žáků na základní a zejména na škole střední. V rámci práce byl navržen výukový systém rozvíjející nonverbální tvořivost, zaměřený zejména na oblast prostorové představivosti. Účinnost navrženého systému byla ověřena experimentálním výzkumem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis addresses the problems of developing pupils' non-verbal creativity in technical projection basics curriculum segments. The introductory theoretical part defines the idea of creativity and factors influencing its development. The second part is empirically explorative and deals with the state of general, unspecific and technical creativity of basic school pupils and especially high school students with the possibility of non-verbal creativity build-up. Under the terms of the thesis, an educational system for non-verbal creativity development was devised, which particularly focuses on the field of depth perception. The effectiveness of projected system was tested by an experimental research. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Bedřich Veselý 15.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Bedřich Veselý 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Bedřich Veselý 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 5.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. 2.98 MB