velikost textu

Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu
Název v angličtině:
Teachers and pupils - producers and consumers of school climate
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Id práce:
80478
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce bylo uspořádat poznatky, týkající se školního klimatu, s důrazem na klima třídní. Nejdůležitějšími spolutvůrci a konzumenty klimatu jsou učitelé a žáci, kteří se na jeho vytváření podílejí ve vzájemných interakcích. Tyto interakce lze vnímat v jednotlivých kategoriích (jako je komunikace, výukové metody a aktivity, participace žáků aj.), které pojímám jako jednotlivé složky třídního klimatu. Klima ve školní třídě je možné nejen vnímat, ale i měřit. V práci se zabývám různými způsoby zjišťování klimatu - a to jak kvalitativními, tak i kvantitativními. Analyzuji jejich pozitiva a negativa, upozorňuji na nebezpečí při jejich používání. Výzkumná část prezentuje dvě fáze výzkumu. První z nich je kvantitativní měření v rozsáhlém vzorku 7. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Druhá fáze ověřovala použití několika nástrojů na měření klimatu v jednotlivých třídách. Součástí výzkumné části je diskuze, která přináší nejen odpovědi na výzkumné otázky, ale analyzuje obecně možnosti zjišťování klimatu ve školní třídě.
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to organize information relating to school climate, with an emphasis on classroom climate. The most important producers and consumers of climate are teachers and pupils, who participate in the creation of mutual interactions. These interactions can be seen in each category (such as communication, teaching methods and activities, participation of pupils, etc.), which cover the various components such as class climate. The climate in the classroom can not only perceive but also to measure. In this thesis dealing with the different ways of testing the climate - both qualitative and quantitative. Analyzing the strengths and weaknesses, pointing to the dangers of their use. Research section presents two phases of research. The first is the quantitative measurement in a large sample of 7th elementary school classes and multi-grammar schools. The second phase to verify the use of several tools for measuring the climate in the classroom. Research is part of the discussion, which not only provides answers to research questions, but generally analyzes the detection of climate in the school classroom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 28.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 946 kB