velikost textu

Projektování kurikula a specifikum maturitní zkoušky na středních odborných školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projektování kurikula a specifikum maturitní zkoušky na středních odborných školách
Název v angličtině:
Designing of the curriculum for vocational education and specific part of the school leaving examination at the secondary school providing four-year course of upper secondary vocational education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Zuzana Dvořáková
Školitel:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
Id práce:
80477
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce pojednává o projektování kurikula odborného školství a specifické části maturitní zkoušky na středních odborných školách. Vytyčila jsem si dva hlavní cíle práce: 1. Vyprojektovat RVP pro obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí. 2. Monitorovat pojetí praktické části maturitní zkoušky na SOŠ přírodovědného zaměření. Oba cíle se podařilo naplnit. Ad 1. Jako garant ekologických oborů vzdělání v Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze jsem koordinovala a podílela se na sestavení odborné části Rámcového vzdělávacího programu pro nově vznikající obor vzdělání Ekologie a životní prostředí. Ten v rámci revize a změny soustavy oborů vzdělání vznikl sloučením čtyř stávajících ekologických oborů vzdělání. Nový RVP OV pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 16-01 -M/01 Ekologie a životní prostředí byl předložen MŠMT a byl schválen v květnu 2008. Školy si dle něj musí do dvou let vytvořit vlastní ŠVP a splatností od 1.9.2010 podle něj začnou vyučovat.
Abstract v angličtině:
This thesis describes designing of the curriculum for vocational education and of the branch specific part of the school leaving examination. I have set two main targets: 1. To design the Framework Educational Programme (RVP) for the branches with the graduation from the "Ecology and Environment". 2. To observe the approach to the school leaving examination at "střední odborné školy (SOŠ)" (secondary school providing four-year course of upper secondary vocational education) that are focused on the natural science. Both of these goals were accomplished. Ad 1. As the coordinator for the ecological study branches at the National Institute of Technical and Vocational Education in Prague (NUOV), I coordinated and participated in the designing of the branch specific part of the RVP for the new branch "Ecology and Environment". Four original branches were merged into this single one after the revision and change of the branch system. The new RVP for Vocational Education for the branches with the school leaving examination "16-01-M/ 01 Ecology and Environment" was submitted to the Ministry of Education and it was approved in the May, 2008. Accordingly, the schools have to create their own Schools Educational Programme (ŠVP) within two years and they have to apply it at the classes from 1 September, 2010.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Zuzana Dvořáková 24.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Zuzana Dvořáková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Zuzana Dvořáková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Svatava Kubicová, CSc. 979 kB