velikost textu

Klavírní dílo Klementa Slavického

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní dílo Klementa Slavického
Název v angličtině:
Piano Works of Klement Slavický
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Barbora Krištofová
Školitel:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponenti:
doc. Petr Slavík
prof. PhDr. Milan Slavický
Id práce:
80472
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Klavírní dílo Klementa Slavického přináší téma, jež dosud nebylo zpracováno. Klement Slavický (1910 - 1999) patří mezi nej významnější české skladatele 20. století a svou tvorbou pro klavír podstatným způsobem obohatil literaturu tohoto nástroje. Jeho klavírní dílo lze rozdčlit do dvou skupin: první je tvořena celky koncertními, druhá skladbami instruktivního žánru. Jako úvod do problematiky skladatelovy klavírní tvorby figuruje životopis, v němž se autorka zabývá životem a dílem Klementa Slavického s důrazem na opusy klavírní. Kapitola jc naplněna řadou historických fakt a informací a hlavní téma prácc tak zasazuje do širších souvislostí nezbytných pro hlubší vhled do dane problematiky. Oddíl věnovaný koncertnímu dílu Klementa Slavického pojednává o okolnostech a procesu vzniku skladeb a následně o jejich cestě interpretům a posluchačům. Přináší podrobnou kompoziční a interpretační analýzu, jež je obohacena vlastními zkušenostmi autorky na koncertních pódiích a v nahrávacích studiích. Skladatelovy opusy instruktivní jsou analyzovány přes náhled pedagogický a hermeneutický a autorka zde na základě vlastního empirického výzkumu na vzorku více než 30 žáků a studentů vytváří možný model didaktického přístupu ke Slavického instruktivním skladbám jejich jednotlivým problematikám. Tento model lze zároveň využít jako inspiraci tvořivé práci na pochopení a zvládnutí hudebně - pianistických prvků typických pro hudbu 20. století. Závěrem je klavírní dílo Klementa Slavického postaveno do kontextu evropské klavírní literatury 20. století a prostřednictvím komparace s tvorbou nejvýznačnějších současníků dospívá disertační práce podstatě jedinečnosti Slavického odkazu.
Abstract v angličtině:
The dissertation Piano works of Klement Slavický introduces a topic which has not been elaborated until now. Klement Slavický (1910 - 1999) was one the most significant Czech composers of the 20th century and his piano works substantially enriched the literature of the instrument. His piano works can be divided into two categories: the first consists of concert pieces, and the second of instructive pieces. The theme of the composer's piano works is introduced in the biography, where the author deals with life and work of Klement Slavický with special emphasis on his piano opuses. The chapter is loaded with historical data and information. The topic of the dissertation is thus set within a wider context essential for deeper insight into the research topic. The part devoted to concert works of Klement Slavický deals with the circumstances and the processes whence his works originate and, subsequently, with their paths to interpreters and listeners. It brings a detailed compositional and interpretational analyses enriched by the author's own experience on concert stages and in recording studios. The composer's instructive opuses are analysed in terms of the educative and hermcneutic approaches. Based on her own empirical research comprising a sample of over 30 pupils and students, the author creates a prospective didactic approach model for Slavický's instructive p i e c e s and their individual problems. The model can be at the same time used as an inspiration for creative ways to understanding and mastering the elements of the 20th century piano music. in the final part, the piano works of Klement Slavický are put into the context of the 20th century European piano literature and following their comparison with the works of the most significant contemporaries, the dissertation concludes with the unique merits of Slavický's legacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Barbora Krištofová 33.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Barbora Krištofová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Barbora Krištofová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petr Slavík 827 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Slavický 737 kB