velikost textu

Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání (K problematice iniciace zájmu dospívajících o hudební výchovu)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání (K problematice iniciace zájmu dospívajících o hudební výchovu)
Název v angličtině:
Music Therapy, Music Education and Adolescence (Issues concerning the stimulation of adolescents' interest in music education)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Weber, Ph.D.
Školitel:
Prof.PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak
Id práce:
80471
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jedním z období, kdy je hudba potřebou a někdy přímo součástí našeho bytí a naší identity, je dospívání. V součásném uspěchaném světě, kde hudba mizí z našeho okolí, je škola často tím posledním místem, kde se mladí lidé mohou s hudbou setkat, kde se mohou prostřednictvím hudby také učit a poznávat svět kolem sebe. Podíváme-li se na hudební výchovu z této perspektivy, jde o poslání. Současná situace na běžných českých základních školách ovšem nestaví výchovné předměty dostatečně dopopředí, aby toto poslání mohlo být naplňováno. A tak se stává, že z hudební výchovy, předmětu s tak obrovskou potencí, je pouhé formální předávání a popřípadě získávání poznatků bez hlubšího smyslu, kde jde často pro obě strany o to „přežít výuku“. Cílem této práce bylo hledat cesty, které by znovuiniciovaly zájem dospívajících o hudební výchovu jako o předmět i o hudbu obecně. Ústřední myšlenkou byla potom motivace k procesu poznávání pomocí propojování reality života dospívajícího s realitou školního prostředí a to cestou vlastních prožitků v tvořivých aktivitách. Inspirovala jsem se dvěma oblastmi, a to muzikoterapií a artefiletikou. Kromě toho, že je práce heuristicky orientována, tzn. že není jejím úkolem otázky zodpovídat, ale klást si je, je zaměřena velmi prakticky. Cílem práce je ukázat na možnost využití myšlenek a přístupů popsaných v této práci učitelem hudební výchovy přímo v pedagogické praxi. Tomu je přizpůsobena i terminologie a jazyk práce. Neklade si tedy za úkol popsat problematiku vědecky. Teoretická i praktická část jsou víceméně propojeny a nabízejí konkrétní principy a techniky uplatnitelné v hodinách hudební výchovy s dospívajícími. Empirická část práce je jakousi mikrosondou do hodin hudební výchovy v několika konkrétních třídách, které měly za úkol zapojit do výuky muzikofiletický program kreativních aktivit, který byl k tomuto účelu vytvořen.
Abstract v angličtině:
Music plays an important role in our lives. Especially during puberty, music is an important part of an adolescent’s influence which supports the development of identity. In today’s world, music is disappearing from interpersonal relationships. School is often the last place where young people can learn about themselves and the world around them through music. Looking at music education from this perspective, teaching music could be instrumental in developping soft skills. Unfortunately music education is often given only marginal consideration on the education plan in Czech secondary schools. As a consequence neither school management nor pupils understand its significance and music classes become a gathering of people with no interest. In many schools music education loses its meaning and its potential is wasted. Based on ideas of music therapy and artefiletic, the aim of this work is to find possible ways to encourage the interest of adolescents in this field again. One option is to motivate students to link school life with their life outside of school. They can learn through their own experiences in creative activities and discussions. This work is heuristically oriented, i.e. we do not seek answers, but rather consider the issues and come up with new ideas for future work. Our goal is to offer music educators a practical approach which can be easily integrated in their teaching practise. Hence the terminology and language of this work is not scientifical. Theoretical and practical parts are connected and offer specific principles and techniques applicable in music education with adolescents. The empirical part includes a program which was developed and applied in several classes of music education in the context of secondary school teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Weber, Ph.D. 6.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Weber, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Weber, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak 959 kB