velikost textu

Cesty k efektivnějšímu osvojování francouzštiny jako druhého cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesty k efektivnějšímu osvojování francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Název v angličtině:
Ways to an effective learning process of the French language as a second foreing language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiřina Zahradníková
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Mgr. Helena Horová
Id práce:
80470
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Možnosti zefektivnění osvojování druhého cizího jazyka francouzštiny u studentů terciárního neuniverzitního studia, v tomto případě vyšší odborné školy, souvisejí s vědomým uplatňováním široké škály učebních strategií. Studenti přenášejí vědomě na osvojování druhého cizího jazyka strategie, které získali už při osvojování prvního cizího jazyka na střední škole, tedy strategie kognitivní. V souvislosti s věkem, objektivními podmínkami i subjektivní motivací se jejich učební strategie mění. Orientace na vědomé využití především metakognitivních a socio-afektivních strategií umožňuje překonávat problémy s osvojováním dalšího cizího jazyka. Explicitní přístup k rozšiřování jejich škály ze strany vyučujícího a jejich vědomá aplikace studenty umožní zefektivnit osvojování druhého cizího jazyka, posílit autonomii studentů v osvojování a připravit je na samostatné osvojování cizího jazyka pro osobní i profesní potřeby i po skončení školní výuky v rámci celoživotního vzdělávání.
Abstract v angličtině:
The possibilities of an effective learning process of the French language as a second foreign language in the non-university higher education are connected with the use of a wide range of learning strategies. When learning the second foreign language, the students transfer the strategies that they acquired during the study of the first foreign language at the secondary school. These mostly cognitive strategies are considered by the students as the only way for acquiring language knowledge and skills. Depending on the age, the objective conditions and subjective motivation, their learning strategies change. They can overcome the obstacles in the study of the second foreign language by means of focusing on the conscious use of metacognitive and social - affective strategies. An explicit approach by the teacher and a conscious application of the strategies by students can make the teaching of the second foreign language more effective, can strengthen the students' autonomy in the learning process and prepare them for an independent lifelong learning for their personal and professional needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiřina Zahradníková 21.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiřina Zahradníková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiřina Zahradníková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Horová 940 kB