velikost textu

Profesní standard ve zkvalitňování učitelské profese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní standard ve zkvalitňování učitelské profese
Název v angličtině:
Professional standard in the improvement of the teaching profession
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
80469
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývala hledáním odpovědí na výzkumné otázky a dosažením stanovených cílů vymezených na začátku práce: Jaká je uplatnitelnost profesního standardu učitele jako prostředku stanovování a prokazování kvality učitele? Profesní standard a jeho uplatnitelnost bylo možné sledovat nejdříve při tvorbě evaluační strategie a následně při aplikaci této strategie v jednotlivých případových studiích. Za nej významnější přinos profesního standardu lze považovat to, že přináší souhrn ukazatelů kvality učitele, který je však dobré vnímat jako vývojeschopný živý mechanismus, který reflektuje změny vzdělávacího kontextu. Možno sledovat in Vašutová (2001b) a Vašutová (2007), kdy v jednotlivých charakteristikách kompetencí dochází vývoji. Jak lze pracovat s profesním standardem při vytváření evaluační strategie? Profesní standard se může stát východiskem pro tvorbu evaluační strategie na základě toho, že je možné ho vnímat jako charakteristiku kvality učitelovy práce, na níž se dohodlo více stran (akademická obec, učitelé, ředitelé škol...). Charakteristika kvality obsažená v profesním standardu skýtá široké využití v oblasti evaluace. Jak lze evaluační strategii uplatnit ve výzkumu kvality učitele? Evaluační strategie představuje životaschopný, profesionalitu podporující metodologický komplex. Pozorování, které je podpořeno rozhovory, sebereflexí, hodnocením učitele jednotlivými vrstvami (vedení školy, týmoví kolegové, speciální pedagog, žáci...), hodnocením výzkumníka a obsahovou analýzou výpovědí, je soubor výzkumných metod, které v tomto propojení mohou přinést inspirativní přístup pro výzkum kvality učitele.
Abstract v angličtině:
Many documents dealing with education policy consider professional standard one possible type of teachers' work stimulation. The absence of a document of this type is increasingly being felt in Czech educational environment. How can we support teacher's work in present conditions so that it reaches the highest possible quality? One of the possible solutions is to approach professional standard as a set of quality criteria and indicators that can be used in evaluation. This thesis develops an evaluation strategy using a professional standard that has been specified based on educational goals and objectives and school functions. By connecting quality indicators defined in the aforesaid standard with the components of teacher's professional behaviour (4 I) this thesis has developed an original evaluation strategy focused on teachers' work support. At creation of the evaluation strategy, proposed professional standards are utilised as a formative conception; they may serve namely to specify criteria of teacher's quality. The main purpose of the standards lies in formulation of qualification requirements for entering the profession; however, this specification also allows us to conceive the term of "above standard". The basic methods of the evaluation strategy include: case study, monitoring, interview, content analysis, self-reflection and reflection of researcher. The theoretical part of this thesis focuses on the definition of quality in the area of education, provides a relevant list of terms and definitions specifying quality in general as Well teacher's qualities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. 31.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. 921 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 1.08 MB