velikost textu

Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy)
Název v angličtině:
The Methodics of Investigation of the Sexual Crime Acts (chosen issues)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Hron
Oponenti:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D.
Id práce:
80467
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závr Předložená rigorózní práce se zabývá vybranými pasážemi metodiky vyšetřování sexuálních trestných čin, nebo celková problematika této metodiky přesahuje rozsah této práce. Podstatnou částí této práce je zpracování případu ze skutečného vyšetřovacího spisu (kapitola 4.1 – Krysa), na kterém lze pozorovat práci policie při vyšetřování a porovnávat ji s teoretickými poznatky z kapitol předcházejících. Zvolený případ není typickým, se kterým se policie často setkává, nebo, jak bylo výše vyloženo, většina znásilnění má prběh odlišný od brutálního přepadení a znásilnění cizím mužem na odlehlém místě. I přesto jsem tento případ do práce zařadil, protože prběh vyšetřování i jeho výsledek je zajímavým a policie při něm využila prakticky všechny postupy a metody uvedené v kapitole 2 (jsou zde rzné podněty pro zahájení vyšetřování od oznámení obětí po oznámení anonymním telefonním hovorem, ohledání místa činu i těla oběti, lze sledovat jaké vyšetřovací verze policie na počátku vyšetřování stanovila a také byly provedeny výslechy, rekognice, expertizy i použita psychologická podpora – psychologický profil pachatele). Co z výkladu kapitoly 4.1 nevyplývá je, že jednotlivá přepadení a znásilnění, resp. pokus, byla vyšetřována z počátku jako samostatné případy na úrovni příslušných obvodních ředitelství policie SKPV – oddělení obecné kriminality, Správa hlavního města Prahy do případu vstoupila až v závěru května, kdy bylo pravděpodobné, že tyto skutky má na svědomí jeden a týž pachatel. Některé skutky byly s celým případem spojeny až na základě analýzy DNA. Pouze ze spisu není možné zjistit úplný postup policie při vyšetřování a dvody, proč byl ten který úkon učiněn anebo naopak nebyl. Vzhledem k tomu, že vyšetřování probíhalo na více útvarech SKPV, a také časovému odstupu více než pěti let nebylo možné dotazovat se pracovník policie, kteří na vyšetřování případu pracovali, s výjimkou SKPV – oddělení obecné kriminality Správy hlavního města Prahy. Proto jsem nemohl dojít například k závěru, proč bylo v případě M. H. požádáno o prozkoumání zajištěných biologických stop až více než dva měsíce po spáchání skutku. Je zřejmé, že v konečném dsledku to na vyšetření případu 91 nemělo vliv, ale dle mého názoru v případě existence použitelných biologických stop v takto závažném případě by prozkoumání mělo proběhnout co nejdříve, nebo je možnost, že výsledek se mže shodovat s některým záznamem z ND DNA, což by velice urychlilo vyšetřování. Poté, co policie spustila bezpečnostní akci „Krysa“, se do vyšetřování zapojil velký počet kriminalist a dalších policist, kteří prováděli pátrací akce, jak bylo popsáno výše. Ale ani takovéto nasazení nemusí vést ke zdárnému konci a někdy je třeba i náhody či štěstí. Jak mi prozradili pracovníci SKPV, v den dopadení pachatele jela operativní skupina po trase Lazarská – Modřany několikrát a poslední jízda, při které byl chycen, se pvodně již neměla konat pro nepříze počasí. Nakonec se ale pracovníci SKPV rozhodli pro ještě jeden pokus a ten byl úspěšný. Obecně se dá říci, že vyšetřování trestných čin znásilnění, pohlavního zneužívání a i jiných sexuálních trestných čin patří k těm nejnáročnějším jak z pohledu oběti, tak i orgán činných v trestním řízení. Pro správný přístup k oběti je zapotřebí, aby ti, kteří přicházejí při vyšetřování do styku s obětí, prošli odbornou prpravou v základních poznatcích psychologie a viktimologie. Tyto poznatky jednak zabrání případné sekundární viktimizaci oběti, ale také usnadní navázání kontaktu s obětí, což umožní získat pro vyšetřování podstatné informace. Bylo ukázáno, že sexuální kriminalita je poměrně rozsáhlým jevem s vysokou mírou latence. Mnoho preventivních opatření vči těmto trestným činm činit bohužel nelze. Děti před pohlavním zneužíváním mže částečně ochránit vhodná sexuální výchova, aby pochopily, co je správné, co špatné a co si k nim nikdo dovolit nesmí. Správný profesionální přístup k obětem, který bohužel ne vždy je pravidlem, zvětší dvěru obětí k policii a tím i ochotu většího počtu obětí oznamovat trestný čin, který na nich byl spáchán. Dsledkem toho pak bude potrestání více pachatel a zabránění jim v případném pokračování páchání trestné činnosti. Kriminalistika vypracovala metodiku vyšetřování sexuálních trestných čin, která obsahuje obecné postupy nejčastěji využívané při vyšetřování těchto trestných čin. Je však třeba mít na paměti, že každý trestný čin je individuální, a proto je nutné poznatky metodiky aplikovat vždy s ohledy na konkrétní případ. 92 Nezbývá než si přát, aby se takovýchto trestných čin páchalo co nejméně, a když už k jejich spáchání dojde, aby jejich pachatelé byli rychle dopadeni a potrestáni za své nezákonné chování. 93
Abstract v angličtině:
The Methodics of Investigation of the Sexual Crime Acts (chosen issues) Key words: rape, sexual abuse, investigation Summary This submitted diploma thesis deals with procedures of investigation of crimes rape and sexual abuse, which are two most serious offences within sexual criminal acts. In this work I analyze only some of the most essential moments of investigation, because the theme as a whole exceeds the required extent of the diploma thesis. Most attention is paid to contacts of the prosecuting and adjudicating bodies with the victim and to the acts in which the victim is involved. The introductory part analyzes basic contemporary and prospective legal regulation of all sexual criminal acts given in the present and new criminal codes. Offences of rape and sexual abuse are explicated in more detail. Then the work brings a criminalistic characteristics of these offences with basic statistical data. It points out the decreasing detection rate of these crimes over the last few years. Within the criminalistic characteristics, the thesis shows typical ways of committing these crimes, typical offenders, victims and typical traces. It points out that most offenders committing rape and sexual abuse come from the backgrounds close to the victim. When discussing typical traces, special attention is paid attention to the modern analysis of DNA, to taking samples of DNA and also to the National Database of DNA, where DNA profiles of offenders and samples taken at scenes of undetected crimes are deposited. The second part of the diploma thesis deals with procedures and methods of investigation of rape and sexual abuse. It focuses especially on inducements to begin the investigation, initiatory acts, the investigation versions and acts of subsequent phase of investigation. The explanation of subsequent phases of investigation is accompanied by explanation of using of psychological support in investigation, namely the use of psychological profiling and the lie detector (polygraph). The third part of the thesis discusses the approach to the victims of rape and sexual abuse. It analyzes the reasons that lead to secondary victimization and also shows how to prevent victimization. Furthermore, it describes the procedure of questioning the victim, including the questioning victims under 15 years of age. The concluding part of this chapter deals with the issue of false accusations, which uselessly hamper the work of the police. The last part gives examples from practice, most of the chapter dealing with an analysis of the “Rat” case, which I got acquainted with in investigation files kept with the criminal police. It refers to the case of a young Romanian man who in the 1st half of 2004 brutally attacked single women in Prague, robbed and raped some of them. The analysis shows the work of the police in search for an unknown serial offender.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Hron 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Hron 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Hron 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB