velikost textu

Trestný čin pytláctví z hlediska trestního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin pytláctví z hlediska trestního práva
Název v angličtině:
Criminal offence of poaching
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Němcová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
80466
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Ve své práci jsem chtěla především přiblížit problematiku trestného činu pytláctví, se kterou se široká veřejnost setkává jen vzácně. Především jsem se v této práci pokusila rozebrat toto ustanovení trestního zákona z pohledu trestního práva hmotného. Snažila jsem se upozornit na problematiku páchání pytláctví na území České republiky a podrobně popsat zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu pytláctví. Nemohla jsem samozřejmě vynechat exkurz do historie, protože pytláctví patří mezi protiprávní jednání s bohatou minulostí, která sahá až do doby raného středověku a je spojena s dělením společnosti podle vlastnického práva, což je dle mého názoru velmi zajímavé téma. Především v pasážích kapitoly historie pytláctví je výborně vidět, že panovníci a jejich právní poradci byli schopni vytvořit normy – patenty, které jsou aktuální i v dnešní době. Mnoho historických dokumentů, které se týkají pytláctví, by se v současné legislativě dalo efektivně využít. Samozřejmě, že nemám na mysli hrdelní tresty či torturu, kterou museli pytláci při přistižení při neoprávněném lovu absolvovat, nicméně například ustanovení o dlouholetých žalářích pro organizované pytlácké bandy, vydané v patentu panovnice Marie Terezie by měla určitě znaky aktuálnosti i dnes. Rovněž jsem se v jednom z oddílu této práce pokusila shrnout právní předpisy, které se trestného činu pytláctví dotýkají, a které se primárně zabývají ochranou zvěře nebo ryb. Dále jsem se věnovala i legislativnímu vývoji trestného činu pytláctví, který prošel velmi bouřlivým vývojem. Na začátku 90. let minulého století bylo období, kdy pytláctví nepatřilo do trestního zákona, neoprávněný lov zvěře nebo ryb byl postihován pouze jako přestupek. 112 Nemohla jsem se ve své práci, která se týká pytláctví z pohledu trestního práva hmotného vyhnout popisu stop, způsobu páchání a vyšetřování z hlediska kriminalistiky, protože obě nauky spolu úzce souvisí a dokonce se vzájemně prolínají. Především problematiky motivu páchání pytláctví, vytváření a zajišťování kriminalistických stop a stanovení kriminalistických verzí jsou nezbytné pro vyšetřování pytláctví a úspěšné objasnění celého případu. V neposlední řadě jsem se v kapitole 1, v oddíle I.III věnovala v současné době velmi frekventované otázce, totiž kodifikaci trestního zákoníku, která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010. Především se jedná o průlomovou definici trestného činu, kdy se protiprávní jednání již neposuzuje podle formálně materiálního pojetí, ale pouze podle zákonných znaků skutkové podstaty, tedy pojetí formální, které je společensky škodlivé. Nakonec jsem samozřejmě nemohla vynechat změněnou skutkovou podstatu trestného činu pytláctví, která je upravena jak v základní tak v kvalifikované části. Závěrem chci pouze dodat, že jsem se pokusila ve své práci provést, komplexní náhled do trestné činnosti páchané v naší přírodě, tedy pytláctví. Doufám, že nový trestní kodex přinese, co se týče boje s pytláky nové možnosti, jak s pytláctvím bojovat a především tak apeluji na úředníky, kteří budou vést správní řízení při podezření z přestupku při neoprávněném lovu zvěře nebo ryb. Těchto jednání vzhledem k formálnímu pojetí trestního zákona totiž zcela jistě markantně přibude a bude tak záležet na pověřených obcích a magistrátech obcí, jak se vyrovnají se zvýšeným počtem těchto přestupků na úseku myslivosti a ochrany přírody. 113
Abstract v angličtině:
Summary In my work I would like to put near the problems of criminal offence of poaching, with which the general public meets very rarely. First of all, in this, work I tried to take into parts this provision of criminal law from the sight of material criminal law. I tried to draw attention to problems of poaching commission in the Czech Republic and to describe in details the legal signs of factum of poaching delict. I could not, of course, to leave out excursion into history, because poaching belongs among unlawful conducts with a very rich history, which ranges back until at Early Middle Ages and it is linked with dividing of society according property right, and in my opinion it is a very interesting topic. First of all in the parts of historical chapter of poaching is well seen, that rulers and their counsellors were able to create specifications – patents, which are up-to-date (actual) nowadays. Many historical documents, which concern to poaching, would be used effectively in present-day legislation. Of course, I do not mean capital punishments or torture, which the poachers had to pass at apprehension at unlawful hunting, nevertheless for example, provision about longtimed prisons for organized poaching groups, expended in patent of the ruler Maria Terezia would have actual signs nowadays. Also I tried to draw up in one of the chapters of this work the legal regulations, which concern to poaching delict, and which primary conversant in protection of game and fish. Further I applied myself also to legislative development to poaching delict, which passed off a very rough progress. At the beginning of 90s in the last century, when poaching did not belong to criminal law, unlawful hunting of game or fish was held liable only as offence. I could not in my work, which concerns to poaching from the sight of a material criminal law, bend out of description of clues, the way of commission and 114 investigation in light of criminalistics because both theories are closely associated together and are even interconnected. First of all the problem of motive of poaching delict, the formation and ensurance of criminalistics clues and determination of criminalistics versions are necessary for investigation of poaching and of successful clarification of the whole case. At not least I applied myself in the first chapter part I.III very frequented question nowadays, that is codification of criminal code, which takes effect on the 1.1. 2010. Above all it acts about failure definition of penal act, when the lawful conduct is not already judged according to formally material conception, but only according to lawful signs of factum, so formal conception, which is socially harmful. At the end of course I could not leave out the changed factum of poaching delict, which is modified as in basic so in qualified part. In fine I would like to add, I hope, that if the reader reads carefully my work, he will have definite point of view in criminality commited in our nature, so in poaching. I hope, that the new criminal codex will bring, concerning to fight with poachers new possibilities, as with to fight with poaching, and above all I invoke on officers, who will lead administrative procedure at suspicion from offence at unlawful hunting of game and fish. Number of these acts according to formal conception of criminal law will significantly increase and it will matter on entrusted villages and on the municipal authorities of villages, how they will face with raising number of these offences on the section of hunting and nature protection. 115
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Němcová 975 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Němcová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Němcová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB