text size

Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ
Titile (in english):
Environmental Education at primary schools
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Opponents:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Milan Franěk
Thesis Id:
80450
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/01/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Předkládaná disertační práce vznikla se záměrem vytvořit nový, moderní koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol. Takový koncept, který by odpovídal měnícím se podmínkám ve školách a který by reagoval na měnící se projevy chování žáků (srovnej Příloha 1/7). Česká environmentální výchova nese všechny znaky tzv. „dobré školy" - má tradici, učitele, nestory, kontakty v zahraničí, historii a budoucnost (Činčera, 2007). Vědecká práce se ovšem nemůže spokojit s (především) intuitivně předávanými tezemi, tak jak to dosud dělala česká škola environmentální výchovy. Přirozenou snahou nově vznikajícího oboru environmentální výchova revidovat a výzkumně podložit všeobecně přijímané pravdy, ověřit metody, provádět autoevaluaci a evaluaci, popř. se snažit objevit dosud neobjevené. Tato disertační práce se zaměřila na revizi a inovaci a objevy na výzkumném poli environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Výzkumným nástrojem byla zakotvená teorie (angl. Grounded Theory) (Strauss, Corbin, 1998). Validizace probíhala kvantitativně (metoda triangulace - viz Denzin, 1989). Výzkum probíhal v pěti na sebe úzce navazujících etapách.
Abstract:
The proposed doctoral thesis has been created with the aim to create a new modern concept of Environmental Education at primary schools, a concept that would reflect the changing conditions at schools and react to the changes in the behavioural patterns of the pupils (see Att 1/7). Czech Environmental Education bears all the signs of a "good programme": it has tradition, teachers, gurus, international contacts, a history, and a future (Činčera, 2007). A scientific thesis however cannot be content with (mostly) intuitive theories the way Czech Environmental Education has been. For the newly emerging Environmental Education field, there is the natural tendency to revise and scientifically suppport all of the generally accepted truths, to verify the methodology, conduct evaluation and self-evaluation, and sometimes to try to discover the undiscovered. The proposed doctoral thesis aims at revising, discovering and innovating the research fields of Environmental Education at primary schools. As a scientific basis, Grounded Theory was used (Strauss, Corbin, 1998). Quantitative validation was used (triangulation - see Denzin, 1989). The research project was conducted in five closely connected phases.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 30.56 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 16.9 MB
Download Abstract in czech PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 80 kB
Download Abstract in english PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 80 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 1.08 MB
Download Opponent's review Milan Franěk 567 kB