velikost textu

Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ
Název v angličtině:
Environmental Education at primary schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Milan Franěk
Id práce:
80450
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce vznikla se záměrem vytvořit nový, moderní koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol. Takový koncept, který by odpovídal měnícím se podmínkám ve školách a který by reagoval na měnící se projevy chování žáků (srovnej Příloha 1/7). Česká environmentální výchova nese všechny znaky tzv. „dobré školy" - má tradici, učitele, nestory, kontakty v zahraničí, historii a budoucnost (Činčera, 2007). Vědecká práce se ovšem nemůže spokojit s (především) intuitivně předávanými tezemi, tak jak to dosud dělala česká škola environmentální výchovy. Přirozenou snahou nově vznikajícího oboru environmentální výchova revidovat a výzkumně podložit všeobecně přijímané pravdy, ověřit metody, provádět autoevaluaci a evaluaci, popř. se snažit objevit dosud neobjevené. Tato disertační práce se zaměřila na revizi a inovaci a objevy na výzkumném poli environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Výzkumným nástrojem byla zakotvená teorie (angl. Grounded Theory) (Strauss, Corbin, 1998). Validizace probíhala kvantitativně (metoda triangulace - viz Denzin, 1989). Výzkum probíhal v pěti na sebe úzce navazujících etapách.
Abstract v angličtině:
The proposed doctoral thesis has been created with the aim to create a new modern concept of Environmental Education at primary schools, a concept that would reflect the changing conditions at schools and react to the changes in the behavioural patterns of the pupils (see Att 1/7). Czech Environmental Education bears all the signs of a "good programme": it has tradition, teachers, gurus, international contacts, a history, and a future (Činčera, 2007). A scientific thesis however cannot be content with (mostly) intuitive theories the way Czech Environmental Education has been. For the newly emerging Environmental Education field, there is the natural tendency to revise and scientifically suppport all of the generally accepted truths, to verify the methodology, conduct evaluation and self-evaluation, and sometimes to try to discover the undiscovered. The proposed doctoral thesis aims at revising, discovering and innovating the research fields of Environmental Education at primary schools. As a scientific basis, Grounded Theory was used (Strauss, Corbin, 1998). Quantitative validation was used (triangulation - see Denzin, 1989). The research project was conducted in five closely connected phases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 30.56 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 16.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta Milan Franěk 567 kB