velikost textu

Modernizační přístupy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky při přípravě učitelů primárního stupně základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modernizační přístupy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky při přípravě učitelů primárního stupně základní školy
Název v angličtině:
The Updating Approaches in the Didactics of Natural Science, hohomeland Study and Basic Study in the Preparation of the First-Stage Primary School Teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Petr Minář, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Oponenti:
PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Id práce:
80447
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá charakteristikou přípravy student učitelství pro primární stupeň základní školy v oboru didaktické přípravy pro vyučování předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda. Práce obsahuje charakteristiku kurikulárních dokument pro vyučování těchto předmět na základní škole, dále charakterizuje systém přípravy učitel v těchto předmětech na fakultách připravujících učitele se zaměřením na přípravu zkoumaných vyučovaných předmět a analyzuje názory student na modernizaci přípravy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky. Práce obsahuje náměty na inovaci a modernizaci přípravy student a dalšího vzdělávání pedagogických pracovník.
Abstract v angličtině:
The work deals with the characteristic of the students of the first-stage primary school teaching preparation in natural science, homeland study and basic study teaching. The work focuses on the characteristic of the basic curicular documents of the subjects mentioned above for teaching in primary schools, futhermore the work interprets the system of teachers preparation regarding these subjects in faculties dealing with this issue and analyses students’ opinions of updating preparation in the didactics of natural science, homeland study and basic study. The work includes subject matters and suggestions how to innovate and update students’ preparation and teachers’ further training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Petr Minář, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Petr Minář, Ph.D. 434 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Petr Minář, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Petr Minář, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. 1.09 MB