text size

Individualizace a diferenciace vyučování německému jazyku s přihlédnutím k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Individualizace a diferenciace vyučování německému jazyku s přihlédnutím k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Titile (in english):
Individualized and differential teaching of the German language by pupils with specific learning needs
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Radka Pecová, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Opponents:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Věra Janíková
Thesis Id:
80446
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/06/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Současné společenské a politické záměry v Evropě žádají od člověka znalost několika cizích jazyků. Zvyšují se nároky na jazykové vzdělávání, jehož cílem je jedincova komunikativní kompetence. Obecně vyučování je tím úspěšnější, čím více upoutá pozornost a zájem studenta. Každý člověk se rodí s určitými předpoklady, jež ovlivňují jeho možnosti vzdělávat se. Do školy pak přicházejí děti, jež se stávají žáky, kteří se odlišují ve svých osobnostních vlastnostech, které předurčují jejich způsoby zvládání výchovně-vzdělávacího procesu. Úkolem výuky je tuto rozdílnost žákovských schopností a dovedností uchopit a využít pro rozvoj osobností všech jedinců. Tato práce se proto zaměřuje na individualizované a diferencované vyučování německého jazyka na základní škole s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci vykazují určité problémy a obtíže při nabývání dovedností čtení a psaní. Jsou nejčastěji integrovanými žáky do běžného vyučování a vyžadují speciální péči. Předložená práce se věnuje metodickým postupům a výukovým technikám vhodným pro individualizované a diferencované vyučování v heterogenních skupinách žáků usnadňujícím cizojazyčnou výuku nejen samotným žákům, ale i učitelům.
Abstract:
Present social and political plans in Europe require a person to know a few foreign languages. Demands on language education, whose aim is a person's communicative skill, are increasing. Generally, teaching is the more successful, the more it attracts a student's attention and interest. Every person is born with given prerequsites which influence one's abilities to extend the person's knowledge. School children then become pupils who differ in their personal (mental and physical) characteristics which predestine their ways of handling the pedagogically-education process. The teaching task is to handle and make use of dissimilarities of pupils' abilities and skills for personality development of all individuals. That is the reason why this work is aimed at individualized and differential teaching of the German language at elementary schools with regard to pupils with special education needs. Such pupils show certain problems and difficulties at learning skills of reading and writing. Those pupils are integrated into common teaching most frequently and they require special care. The presented work attends to methodical procedures and teaching methods suitable for individualized and differential teaching in heterogeneous pupil groups, making foreignlanguage teaching easier not only for pupils themselves, but for their teachers as well.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Radka Pecová, Ph.D. 35.96 MB
Download Abstract in czech Mgr. Radka Pecová, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Radka Pecová, Ph.D. 80 kB
Download Opponent's review PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 976 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Věra Janíková 1.34 MB