velikost textu

Problematika nadaných žáků v přípravě učitelů primární školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika nadaných žáků v přípravě učitelů primární školy
Název v angličtině:
Issues of Gifted Education in the Teacher Training for Primary School
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Id práce:
80443
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce se zabývá problematikou implementace tématu vzdělávání nadaných žáků do přípravy učitelů primárních škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracovány nejvýznamnější poznatky týkající se teorie a koncepcí nadání. Hlavní pozornost je věnována osobnosti nadaného dítěte v předškolním a mladším školním věku, jeho identifikaci, specifickým projevům chování a potenciálním problémům. Dále jsou shrnuty základní organizační formy, strategie a modely vzdělávání nadaných. Vzhledem k současnému trendu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se práce soustřeďuje na problematiku vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě. V další části jsou popisovány specifika vývoje a stav systému péče o nadané žáky v České republice. Závěrečná kapitola je věnována problematice osobnosti učitele a jeho vzdělávání. Cílem výzkumné části práce je v akčním výzkumu, na základě plánování, opakovaného realizování a vyhodnocování vlastní výuky, vytvořit koncepci kurzu zaměřeného na problematiku mimořádně nadaných žáků jako součásti pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with issues related to implementation of the topic of gifted education into teacher training for primary schools. In the theoretical part of this thesis are prepared on the basis of scientific literature the most important findings concerning the theory and the concept of talent. Main attention is paid to personality of gifted child in preschool and primary school age, their identification, specific forms of behavior and potential problems. Following are summarized basic organizational forms, strategies and models of gifted education. Given the current trend of integration of pupils with special educational needs, the thesis focus on education of gifted students in regular classrooms. In the next section are described the specifics of development and state of the system of care for gifted pupils in the Czech Republic. The final chapter is devoted to issues of personality and teacher education. The aim of the research part of this thesis is in the action research based on the planning, re-implementation and evaluation of actual teaching to create unique design of course focused on issues of highly able pupils as part of teacher training for primary schools at the Faculty of Education, Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 27.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 651 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 648 kB