velikost textu

Model tvorby indikátorového systému pro ověřování občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Model tvorby indikátorového systému pro ověřování občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání
Název v angličtině:
The Model of designing a system of indicators for assessment of pupils´ civic competency in chemistry basic education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
doc.PhDr. Iva Švarcová, CSc.
Id práce:
80442
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jedním z aktuálních témat současného pedagogického výzkumu v České republice i v zahraničí se stává problematika rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve výuce a jejich hodnocení. Disertační práce tuto potřebu reflektuje a zabývá se proto problematikou tvorby indikátorů pro hodnocení kompetencí žáků v základním vzdělávání, konkrétně hodnocením občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání. Práce představuje komplexní výzkumný problém, který se snaží dospět od vytyčení významu základních pojmů a zásad tvorby indikátorového systému k vlastnímu modelu indikátorového systému pro hodnocení občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání. Účelem práce je vymezit, na základě obsáhlé analýzy různých českých i zahraničních informačních pramenů, význam základních pojmů, jakými jsou indikátor, indikátorová hypotéza, systém indikátorů a indikátory kvality vzdělávání. Tato analýza má za úkol vytvořit zejména takový pojmový systém, jež je ve studované oblasti kompatibilní se zeměmi, jež indikátory, resp. jejich systémy ve svých vzdělávacích systémech již využívají nebo se k tomu bezprostředně chystají. Dále se práce zabývá způsoby tvorby indikátorů kvality vzdělávání a jejich začleněním do systému hodnocení různých aspektů vzdělávacího systému na mezinárodní, národní a školní úrovni. Stěžejní částí práce je pak vytvoření vlastního modelu systému indikátorů pro hodnocení občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání, jeho ověření a vyhodnocení. Disertační práce by se mohla stát v oblasti didaktiky chemie jedním z možných východisek pro další výzkum hodnocení klíčových kompetencí žáků ve výuce chemie na základních školách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
One of the necessary fields of pedagogical research in the Czech Republic as well as abroad is the problematic of pupils’ key competencies development and assessment. The thesis reflects this problematic and focuses on designing a system of indicators for assessment of pupils’ competencies in chemistry basic education. The thesis represents a complex research project. There are several goals in this project, one is to identify meaning and use of basic concepts and their mutual relations, and another is to identify the steps in designing indicators and system of indicators. The main goal is to design the concrete system of indicators for assessing pupils’ civic competency in chemistry basic education. Another aim of the thesis is to define meaning and use of basic terms like indicator, indicator hypothesis, indicator system and educational indicators based on a comprehensive analysis Czech and foreign bibliography. The purpose of this analysis is to establish a system of terminology compatible with terminology in other countries which already use indicators or system of indicators use or those which want to use it. The thesis also deals with description of how educational indicators are, or can be designed and how comprehension of these indicators can be included into the assessment system of different parts of educational system at international, national and school level. The key part of the thesis is to design a system of indicators for assessment of pupils’ competencies in chemistry basic education which has then been verified and assessed. The thesis could serve as a base for further research of pupils’ competencies in chemistry basic education in chemistry didactics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 870 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 2.73 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Iva Švarcová, CSc. 3.46 MB