velikost textu

Komerční sexuální zneužívání dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komerční sexuální zneužívání dětí
Název v angličtině:
Commercial Sexual Exploitation of Children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Kurečková
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
80438
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchod s dětmi, dětská prostituce, dětská pornografie
Klíčová slova v angličtině:
trafficking of children, prostitution of children, child pornography
Abstrakt:
Abstrakt Téma práce: Komerční sexuální zneužívání dětí Předmětem této práce je komerční sexuální zneužívání dětí, které představuje jednu z nejzávažnějších forem zneužívání dětí spočívající v použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem a zákazníkem nebo dítětem a prostředníkem, agentem a jinými, kdo na obchodu s dětmi za tímto účelem vydělávají. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována teoretickému úvodu do fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí, vývoji jeho poznávání a současné situaci. Zmíněny jsou rovněž jeho kriminologické aspekty. Druhá kapitola se zabývá mezinárodněprávní úpravou ochrany dětí před komerčním sexuálním zneužíváním a věnuje pozornost dokumentům přijímaným na poli Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace turismu, Rady Evropy a Evropské unie. Stěžejní část této práce se nachází ve třetí kapitole zaměřující se na trestněprávní ochranu dětí před komerčním sexuálním zneužíváním v České republice, kdy největší prostor je věnován analýze skutkových podstat vybraných trestných činů postihujících jednotlivé aspekty tohoto negativního jevu. Výklad je rozdělen podle forem jednání na obchod s dětmi, dětskou prostituci a dětskou pornografii a je obohacen o data a statistiky Policie České republiky, Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby. Důraz je rovněž kladen na srovnání aktuálního znění trestných činů s předchozí hmotněprávní úpravou. Kapitola je uzavřena pojednáním o právních institutech pro boj s organizovaným zločinem. Předmětem čtvrté kapitoly jsou otázky prevence a represe v předmětné oblasti. Závěrečná pátá kapitola nese název Situace v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí v České republice a obsahuje výklad o organizovaném zločinu, počítačové kriminalitě, obchodování s dětmi a dětské prostituci. Práce je doplněna o tabulky a grafy, které umožňují detailnější náhled do problematiky komerčního sexuálního zneužívání dětí. Cílem této práce je zjistit zda a jakým způsobem se Česká republika vyrovnává s jednou z nejhorších forem násilí páchaného na dětech; její nedílnou součástí je upozornění na zjištěné nedostatky právní úpravy a návrhy jejich řešení. Klíčová slova: obchod s dětmi, dětská prostituce, dětská pornografie
Abstract v angličtině:
Abstract Topic of the thesis: Commercial Sexual Exploitation of Children The topic of this thesis is commercial sexual exploitation of children, which represents fundamental violation of children’s rights. It comprises sexual abuse by an adult and remuneration in money or non-monetary benefits to the child or to a third party. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. The thesis is divided into five parts. The first chapter is dedicated to theoretical introduction to the phenomenon of commercial sexual exploitation of children, the process of its recognition and the current situation. Criminological aspects are also mentioned. The second chapter deals with international treatment of protection of children against commercial sexual exploitation and turns attention to documents adopted by the United Nations, the International Labour Organization, the International Tourism Organization, the Council of Europe and the European Union. The core of this thesis is elaborated on in the third chapter, which focuses on criminal protection of children against commercial sexual exploitation in the Czech Republic and concentrates on the analysis of the elements of crimes penalizing various aspects of this phenomenon. The analysis is divided by the forms of actions into trafficking of children, prostitution of children and child pornography and it is accompanied by data and statistics provided by the Police of the Czech Republic, the Ministry of Justice and the Prison Service. Emphasis is also put on comparison of previous and current criminal laws. The chapter is concluded by a scrutiny of legal instruments for suppression of organized crime. The subject of the fourth chapter is prevention and repression of these crimes. The final fifth chapter is called The state of commercial sexual exploitation of children in the Czech Republic and includes assays of organized crime, computer crime, trafficking of children and prostitution of children. The thesis is complemented by charts and diagrams, which facilitate thorough view to the problem of commercial sexual exploitation of children. The aim of this thesis is to find out if and how Czech Republic deals with one of the worst forms of violence against children; its integral part is to point out the lack of criminal regulation and to propose a solution. Keywords: trafficking of children, prostitution of children, child pornography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Kurečková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Kurečková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Kurečková 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB