velikost textu

Fenomen slabomyslnosti v kontextu lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomen slabomyslnosti v kontextu lidských práv
Název v angličtině:
The phenomenon of dementia in the context of human rights
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
Id práce:
80429
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této disertační práce je přispět poznání, čím a jak byla v minulosti utvářena podoba výkladu fenoménu slabomyslnosti (mentální retardace) a jaké existenční možnosti z toho pro život člověka s mentálním postižením vyplývaly. Čím je pro nás tento fenomén dnes? Jak nahlížíme na otázky související s existenciálními potřebami lidí s mentálním postižením v kontextu lidských práv? Právě v historii vývoje názorů na lidskou mysl, tělo a duši spatřuji možnost ujasnit, čím byl fenomén slabomyslnosti utvářen. Proto výklad podoby fenoménu slabomyslnosti vymezuji na základě nazírání na lidskou mysl tak, jak pravděpodobně souvisel se souběžným poznáváním lidského těla. Kapitola dvě je vymezena zkoumáním základní lidské zkušenosti s mentální odlišností od mýtických představ o člověku. Pozornost věnuji starověkým poznatkům o podstatě duševní nemoci, odvozených od pokusů o první vědecké, racionální zkoumání lidského těla. Středověk vnesl do péče o duševně nemocné, kam řadil i fenomenologicky neodlišenou slabomyslnost, prvek charitní péče, ale současně odpovídal na otázku mentální odlišnosti v intenci božího trestu za hříšné provinění. Teprve novověké pátrání po etiologii příčin slabomyslnosti, které započalo renesančním přístupem medicíny lidské tělesnosti, umožnilo přiblížit se pochopení podstaty slabomyslnosti a vydělit ji od ostatních duševních patologií. Francouzská revoluce zformulovala novodobé pojetí lidských práv, a to se odrazilo ve způsobu uvažování také o člověku slabomyslném. Snahy novověkých myslitelů, ovlivněných ideály o rovnosti lidských bytostí, pozvolna vyústily i v počátky pedagogiky slabomyslných.
Abstract v angličtině:
The main aim of the doctoral thesis is to contribute to the better knowledge of the means by which the notion of the phenomenon "developmental disabilities" (mental disabilities) was created in the past, and which existential opportunities result from this for the life of a mentally challenged person. What does this phenomenon mean for us today? How do we understand the questions related to the existential needs of mentally challenged people in the context of human rights? I searched for the clarification of the ways by which the phenomenon of mental disability was shaped throughout the history of the development of the views of the human mind, body and soul. That is the reason why I define the notion of mental disability from the point of the views of the human mind and in connection with simultaneous growth in the knowledge of human body. Chapter II is shaped by my study of principal human experience with mental differences since mythical notions of a human being. I devote my attention to the ancient knowledge of the substance of mental diseases, derived from the attempts of the first scientific, rational studies of human body. The Middle Ages enriched the care for people with mental impairment - among which the mental disability was also ranked though in phenomenology undistinguished, - by the element of charitable care. At the same time answering the questions about mental differences as divine punishment for sinner's wrongdoing. Only Modern Times searching for the etiology, the causes of mental disabilities, which began with the Renaissance attitude of medicine 10 towards human corporeality, enabled to come nearer to the understanding of the substance of mental disabilities and to separate them from other mental pathological phenomena. The French Revolution defined modern conception of human rights which found its reflection in the deliberations about the mentally challenged persons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 24.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. 638 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. 554 kB