velikost textu

Úloha dokazování v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha dokazování v civilním procesu
Název v angličtině:
The Role of Evidence in Civil Trial
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Horák
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
80424
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úloha dokazování, historický vývoj dokazování, princip koncentrace
Klíčová slova v angličtině:
The Role of Evidence, the Historical Development of Evidence, the Concentration Principle
Abstrakt:
Abstrakt: Rigorózní práce sleduje jak historický vývoj úlohy důkazů a dokazování v civilním procesu, tak aktuální právní úpravu důkazního řízení před občanskoprávními soudy. Práce se věnuje popisu základních principů občanského soudního řízení, souvisejících s dokazováním, charakteristice jednotlivých důkazních prostředků a samotnému průběhu dokazování před soudy I. a II. stupně. Práce se zabývá také dopadem novely č. 7/2009 o.s.ř., která zásadním způsobem zasáhla do podmínek provádění důkazů v českém civilním procesu, a neopomíjí ani téma zajištění důkazů ve věcech civilních v rámci EU.
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper focuses both on the development of the historical role of evidence and proof in a civil trial and the current rules of evidence before the civil courts. The work deals with the description of the fundamental principles of civil procedure relating to the evidence, the individual characteristics of evidence and the evidence itself before the Court of the First Instance and the Court of the Second Instance. The paper also describes the impact of the amendment no. 7 / 2009 of the civil procedure code, which has significantly affected the conditions of evidence in the Czech civil trial and does not miss out the issue as evidence in civil matters within the EU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Horák 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Horák 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Horák 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 793 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB