velikost textu

Trestněprávní regulace prostituce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní regulace prostituce
Název v angličtině:
Criminal regulation of prostitution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Štainbruch
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
80388
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závr Teprve pi tvorb této rigorozní práce jsem si uvdomil obtížnou definici, uchopitelnost a institucionalizovatelnost pojmu prostituce. Dlouhé období sankcí, popípad trpní existence tohoto jevu, spolu ve vztahu s jeho vnímanou amorálností, jej učinilo takka ideální součástí tzv. šedé ekonomiky, popípad jev na, popípad za hranicí zákona. Jak patrno z vytvoené práce, není prostituce ani podnikáním, ani jinou výdlečnou činností ve smyslu zákona. Je velice obtížn postihnutelná, protože pokud nebudeme akceptovat presumpci viny, tak jedinou možností zjistit, zda žena nenabízí úplatný pohlavní či jiný styk je institut agenta provokatéra. To je ovšem v daném pípad opt výrazn za hranicí morálky. Asi hlavním problémem prostituce je provázanost drobn kriminálního chování prostitutek se skutečn závažnými jevy v oblasti zločinnosti, které lze srovnat s novodobým otrokástvím. Existence organizovaných skupin se pak samozejm neomezuje pouze na obchod s lidmi, ale i prodej narkotik, dtskou pornografii, popípad vysloven násilnou trestnou činnost. Hlavní tžišt mé rigorózní práce spatuji v komparaci pístup k regulaci prostituce. Pokusil jsem se vystihnout modifikace úpravy prostituce vzhledem k času, nebo jsem zaadil, alespo co se českého právního ádu týká, historický exkurz. Dále jsem provedl částečnou komparaci geografickou, kdy z mého pohledu považuji za nejvtší pínos exkurz týkající se právní úpravy prostituce mimo kesanskožidovský právní systém, a sice krátkou vsuvku týkající se prostituce ve dvou nejexponovanjších 85 zemích, Japonsku a Thajsku. Podrobnji je pak rozvedena úprava doprovodných jev, majících zásadní význam z hlediska zločinu obecn, organizovaného zvlášt. V nkterých částech lze pak možná konstatovat pílišné zabíhání do detail, nicmén jsem toho názoru, že s ohledem na obtížn uchopitelnou podstatu pojmu prostituce, mohly tyto jednotlivosti lépe piblížit charakter tohoto jevu ve vztahu k právnímu ádu. Závrem pak konstatuji, že vzhledem k tomu, že jev prostituce není omezen toliko na oblast trestního práva, bylo teba se alespo obecn dotknout jejího významu z hlediska sociologického, psychologického, jakož i medicinálního. 86
Abstract v angličtině:
Seznam soudních rozhodnutí Usnesení Krajského soudu v českých Budjovicích ze dne 11. 8. 1994 sp. zn. TO 518/1994 Nález ÚS 69/2004 ze dne 8. 3. 2007, zdroj: ASPI Nález ÚS 10/2006 ze dne 13. 3. 2007, zdroj: ASPI TRESTNPRÁVNÍ REGULACE PROSTITUCE CRIMINAL REGULATION OF PROSTITUTION Summary I chose this topic because I wanted to find how prostitution is governed by the law. That is the reason why subject of this thesis is the issue of prostitution and related criminal acts. The purpose of my thesis is to analyse prostitution topic, predominently by the general komparative metod, draw attention to some shortcomings and outline amendment of legislation. The thesis is consist of nine chapters. Chapter one defines concept of prostitution. Chapter two deals with the history of this topic. Here I tried to capture modification of regulation of prostitution due to the time aspect. Chapter three deals with types of prostitution. In chapter four I give attention to the different types of access to the prostitution. The fifth chapter is titled “risky aspects of prostitution“. Here I primarily focuse on risk of HIV and AIDS. The sixth chapter deals with the legislation of prostitution. The main and the most important part of my thesis consists 92 in chapter seven, which deals with criminal aspects of prostitution. Chapter eight concentrates on problems resulting from the upcoming changes. From 1 January 2010 takes effect the new Penal Code in the Czech Republic. Here I tried to analyze the various provisions which concern to offences related to the prostitution. Chapter nine deals with the prevention, which personally I consider very important, because it seeks to prevent undesirable phenomena of prostitution. The main conclusions, which I obtained, are following. Prostitution itself is not in the Czech Republic a crime in the meaning of Penal Code, but is associated with it a number of other criminal acts. Here it is necessary to refer specifically to the offence pimping. The merits of this criminal act is in the action of procuring, commanding or urging someone to indulge in prostitution. The next important offence is also the trading with people, especially the trading with children. This is connected with organized crime, which exceeds the national dimension. Seznam klíových slov PROSTITUCE PROSTITUTION TRESTNÝ čIN OFFENCE 93
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Štainbruch 510 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Štainbruch 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Štainbruch 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB