velikost textu

Acelulární test genotoxicity komplexních směsí organických látek vázaných na velikostně segregovaných aerosolech.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acelulární test genotoxicity komplexních směsí organických látek vázaných na velikostně segregovaných aerosolech.
Název v angličtině:
An acellular genotoxicity assay of complex mixtures of organic compounds bound on size segregated aerosols.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Fikejzlová
Vedoucí:
RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Machala, CSc.
Id práce:
80350
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Znečištění ovzduší, Prachové částice, Komplexní směsi, Adukty DNA, Genotoxicita, PAU, Oxidační poškození DNA, Calf thymus DNA
Klíčová slova v angličtině:
Air pollution, Particulate matter, Complex mixtures, DNA adducts, Genotoxicity, PAHs, Oxidative damage to DNA, Calf thymus DNA
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem této práce bylo porovnat genotoxicitu organických extraktů z prachových částic různé velikosti (1-10 µm; 0,5-1 µm; 0,17-0,5 µm) odebraných velkoobjemovými kaskádními impaktory ve 4 lokalitách České republiky s různým stupněm znečištění (Březno – povrchový důl, Dobré Štěstí – dálnice, Praha – centrum, Láz – pozaďová stanice). Genotoxicita byla stanovena v acelulárním testu DNA z telecího brzlíku (calf thymus DNA; CT-DNA) s a bez metabolické aktivace S9, analýzou DNA aduktů indukovaných extrahovatelnou organickou hmotou (EOM) z prachových 32P-postlabeling částic (PM) metodou a schopností extraktů indukovat oxidační poškození DNA, které bylo hodnoceno pomocí testu kompetitivní ELISA. Hlavním závěrem této práce je, že největší podíl na genotoxicitě mají jemné částice (<1 µm). Koncentrace karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) v EOM ukazuje, že jemná frakce (0,5-1 µm) váže nejvyšší množství k-PAU ve všech odebíraných lokalitách. Tento fakt může souviset s vyšším měrným povrchem této frakce ve srovnání s hrubou frakcí (1-10 µm) a vyšší hmotností ve srovnání s kondenzační frakcí (0,17-0,5 µm). Jemná frakce i kondenzační frakce jsou účinné nosiče k-PAU. Podobně, hladiny DNA aduktů na m3 vzduchu byly nejvyšší pro jemnou frakci, zatímco u kondenzační frakce (Březno, Praha) byly hladiny DNA aduktů nejvyšší v případě, kdy byla vzata v úvahu hmotnost aerosolu. Byla nalezena silná korelace mezi k-PAU a hladinami DNA aduktů indukovaných EOM ve všech lokalitách a pro různé velikosti frakce. Metabolická aktivace S9 zvýšila oxidační kapacitu PM, průměrné hodnoty 8-oxo- 7,8-dihydro-2-deoxyguanosinu (8-oxodG)/105 dG na 1000 m3 vzduchu u vzorků s a bez metabolické aktivace byly 0,093 a 0,067 (p<0,05). Byl pozorován významný pozitivní vztah mezi koncentrací k-PAU vázaných na PM a hladinami 8-oxodG/105 dG na 1000 m3 po metabolické aktivaci vzorků EOM. Tato korelace byla slabší a nesignifikantní pro vzorky bez metabolické aktivace. Organické extrakty z PM byly schopné vyvolat oxidační poškození DNA in vitro a tato schopnost byla zvýšena po metabolické aktivaci S9 EOM a s klesající velikostí PM. Klíčová slova: Znečištění ovzduší, Prachové částice, Komplexní směsi, Adukty DNA, Genotoxicita, PAU, Oxidační poškození DNA, Calf thymus DNA
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main aim of this work was to compare the genotoxicity of organic extracts from different size fractions of aerosol particles (1-10 µm, 0,5-1 µm, 0,17-0,5 µm) collected by high volume cascade impactors in various localities of the Czech Republic differing in the extent of the environmental pollution (Březno – strip mine, Dobré Štěstí – highway, Praha – city center, Láz – background station). Genotoxicity was determined in acellular assay of calf thymus DNA (CT-DNA) with and without S9 metabolic activation by analysis of DNA adducts induced by extractable organic matter (EOM) from the 32P-postlabeling particulate matter (PM) by and the ability of extracts to induce oxidative DNA damage was evaluated using the competitive ELISA test. The main finding of this work is that most of the observed genotoxicity is connected with fine particles (<1 µm). The concentration of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (c-PAHs) in EOMs indicate that fine fractions bound the highest amount of c-PAHs in all sampling sites. This fact might be related to a higher specific surface of this fraction as compared with a course fraction and a higher mass as compared with a condensational fraction. As for aerosol mass, both fine and condensational fractions are effective carriers of c-PAHs. Similarly, the DNA adducts levels per m3 of air were highest for the fine fraction, while the condensational fraction (Březno, Praha) revealed the highest DNA adduct levels in cases where aerosol mass is taken into consideration. A strong correlation was found between the c-PAHs and DNA adduct levels induced by EOMs in all the localities and for various size fractions. S9 metabolic activation increased the oxidative capacity of PM, mean levels of 8- oxo-7,8-dihydro-2_-deoxyguanosine (8-oxodG)/105 per 1000 m3 of air for samples with and without metabolic activation were 0,093 and 0,067 (p<0,05). A significant positive association between concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons bound to PM and levels of 8-oxodG/105 dG per 1000 m3 of air after metabolic activation of EOM samples was observed. This correlation was weaker and nonsignificant for the samples without metabolic activation. Organic extracts of PM were able to induce oxidative damage to DNA in vitro and this ability was increased after metabolic activation of EOM and with decreasing sizes of PM. Keywords: Air pollution, Particulate matter, Complex mixtures, DNA adducts, Genotoxicity, PAHs, Oxidative damage to DNA, Calf thymus DNA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Fikejzlová 925 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Fikejzlová 498 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Fikejzlová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Fikejzlová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Machala, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 151 kB